Untitled Document
LT | EN | DE
Untitled Document NAUJIENOS | APIE MUS | APGYVENDINIMAS | MAITINIMAS IR PRAMOGOS | LANKYTINOS VIETOS | RENGINIAI | TRANSPORTAS | INFORMACIJA | NUORODOS |
Untitled Document
PAJŪRIO KEMPINGAS

Artimiausi renginiai

Specialūs pasiūlymai

Ekskursijos

Gidų kursai

Viešbučių rezervavimas

Kruizinės laivybos sezonas 2014 m.
 
Untitled Document

logo


Viešoji įstaiga "Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centras"
Turgaus g. 7, Klaipėda
Tel.: 8 46 412186 Fax.: 8 46 412185
El. paštas : tic@klaipedainfo.lt
klaipeda


STATISTIKA

Klaipėdos mieste gyvena 158 541 gyventojai.

Gyventojai pagal lytį:
Vyrai 45,48 proc.
Moterys 54,52 proc.


Pagal amžiaus sudėtį:
0-14 metų 14,36 proc.
15-59 metų 65,15 proc.
60+ metų 20,49 proc.

(2013 metų duomenys)


 
fb_foto_2

www.klaipedainfo.lt

Renginių kalendorius

Ieškotiwww.klaipedainfo.lt

 
Artimiausi renginiai
 
Vokiečių Kultūros Dienos
2014 04 23
 

2014_vkd_607Programa

 

Vokieèiø kultûros dienø 2014 atidarymas

Paroda "Kai Klaipëda Memeliu vadinos: senøjø mokyklø pëdsakais"
Balandþio 24 d., 17.00 val. Iki geguþës 15 d.Klaipëdos apskrities viešoji Ievos Simonaitytës biblioteka (H. Manto g. 25, Klaipëda). 

"Kaip lietuviškai pavadinti Schnaps, Zuckertüte ar Backhaus? Vertimo á lietuviø kalbà (aplink)keliai"
Pranešëja dr. Jûratë Makskvytytë (Renginys lietuviø kalba)
Balandþio 25 d., 17.30 val. Simono Dacho namai (Jûros g. 7, Klaipëda)

Klaipëdos vokieèiø bendrijos ákûrimo 25-meèio šventinis minëjimas
Balandþio 26 d., 12.00 val. Hermano Zudermano gimnazija (Debreceno g. 29, Klaipëda)

Klaipëdos miesto moksleiviø vokiškos dainos konkursas
Balandþio 29. d, 12.00 val., Stasio Šimkaus konservatorija (S. Šimkaus  g.15, Klaipëda)

"Karalienës Luizës pëdsakai Klaipëdoje: vakar ir šiandien".
Klaipëdos jaunøjø dailininkø paroda, kamerinës muzikos koncertas (E. Balsio menø gimnazijos kamerinis orkestras, vadovas Tomas Ambrozaitis), ištraukos iš Klaipëdos Jaunimo teatro muzikinio spektaklio "Gaidos" (reþisierius Valentinas Masalskis).

Balandþio 30 d., 13.00 val. Simono Dacho namai (Jûros g. 7, Klaipëda)

 

Kino filmas "Kadišas draugui", 2011
Reþisierius Leo Khasin (vokieèiø kalba su lietuviškais subtitrais)
Geguþës 6 d., 18.00 val. Simono Dacho namai (Jûros g. 7, Klaipëda)

Kino filmas "Goethe!", 2010
Reþisierius Philipp Stölz (vokieèiø kalba su lietuviškais subtitrais)
Geguþës 7 d., 18.00 val. Simono Dacho namai (Jûros g. 7, Klaipëda)

„Kurënø vëtrungës: atvirlaiškis iš praeities".
Tautodailininko Vaidoto Bliûdþiaus stilizuotø vëtrungiø paroda,

Egidijaus Bacevièiaus (Klaipëdos universitetas) pranešimas.  (Renginys lietuviø kalba)
Geguþës 9 d., 17.30 val. Simono Dacho namai (Jûros g. 7, Klaipëda) 

Erwino Staches instaliacijos „Geguèiø orkestras" atidarymas, koncertas savos gamybos instrumentais
Geguþës 13 d., 18.00 val. Instaliacija veiks iki geguþës 20 dienos
Parkas prie Klaipëdos koncertø salës (Šauliø g. 35, Klaipëda)

Miuziklas vaikams „Mes visi skirtingi".
Atlieka Klaipëdos Hermano Zudermano gimnazijos pradiniø klasiø mokiniai (vadovë Asta Markevièienë)
Geguþës 19 d., 10.00 val. Klaipëdos þvejø kultûros rûmai  (Taikos pr. 70, Klaipëda)

Kino filmas "Tamsioji pusë", 2012/2013
Reþisierë Frauke Finsterwalde (vokieèiø kalba su lietuviškais subtitrais)
Geguþës 21 d., 18.00 val. Simono Dacho namai (Jûros g. 7, Klaipëda)

Pop-Oratorija „Izaijas 2.0" „Kelias á laisvæ"
Kompozitorius ir projekto vadovas Hartmut Naumann.
Rugpjûèio 10 d., 16.00 val. Prie šv. Jono baþnyèios atstatymo vietos (Turgaus  g.)

Visi renginiai nemokami

 

Organizatorius: Klaipëdos vokieèiø bendrija / Simono Dacho namai

Rëmëjai:  Klaipëdos miesto savivaldybë, Klaipëdos kraštieèiø darbo grupë Vokietijoje, UAB "Memelhaus", UAB"Balttours"

Partneriai: Goethes  institutas, Viešoji Klaipëdos apskrities Ievos Simonaitytës biblioteka, Klaipëdos Koncertø salë, Klaipëdos S. Šimkaus konservatorija, Klaipëdos Hermano Zudermano gimnazija, Lietuvos Baþnytinës Evangeliškos Muzikos Sandrauga, Rotary klubas "Karalienë Luizë", Klaipëdos miesto metodinis vokieèiø kalbos mokytojø ratelis, Klaipëdos miesto savivaldybës tautiniø kultûrø centras, Klaipëdos Þvejø kultûros rûmai, Klaipëdos Jaunimo teatras, E. Balsio menø gimnazija

Informaciniai rëmëjai: dienraštis „Klaipëda", portalas www.kl.lt, Radijo stotis „Radijo Gama"

 
Gatvės muzikos diena Klaipėdoje
2014 04 23
 
20140417_gmd_607_01
 
5-asis Klaipėdos laivų paradas
2014 04 23
 
20140517_laivupardasplakatas_607
 
Renginių ciklas skirtas Laikrodžių muziejaus veiklos 30-mečiui
2014 04 23
 

LIETUVOS DAILĖS MUZIEJAUS PADALINIO LAIKRODŽIŲ MUZIEJAUS

Renginių ciklas skirtas Laikrodžių muziejaus veiklos 30-mečiui

 

2014-04-27 

Programoje: 13.00 val. - pavasario renginys, iš ciklo „Saulės takas ratu", į Laikrodžių muziejaus kiemelį pakvies miesto gyventojus ir svečius pasidžiaugti po žiemos atgimstančia gamta ir naujo gyvenimo ciklo pradžia. Spalvingai papuoštame muziejaus kiemelyje su tam specialiai paruošta teatralizuota programa dalyvius linksmins Klaipėdos jaunimo teatras (vad. Valentinas Masalskis).

 

2014-06-12 

Programoje: 17.00 - Laikrodžių muziejus pristatys parodą „Laiko spiralė" skirtą muziejaus veiklos 30-mečiui pažymėti (Laikrodžių muziejaus parodų salė).

18.00 - Laikrodžių muziejaus kiemelyje į vasaros renginį iš ciklo „Saulės takas ratu" lankytojus įtrauks linksmi muzikos garsai: Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras atliks teatralizuotą koncertą „Operetė - mano meilė"(vad. Ramūnas Kaubrys).

 

2014-08-02 

Programoje: renginys iš ciklo „Saulės takas ratu" prasidės skambiais muzikos garsais, kuriais Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras atliks koncertinę programą operečių tema, dalyvauja KVMT orkestras ir solistai, choras.

 

2014-08-08

Programoje: Laikrodžių muziejaus kiemelyje J. Štrauso operetė „Vienos kraujas", diriguoja Dainius Pavilionis.

 

2014-12-18

Programoje: žiemos renginį iš ciklo „Saulės takas ratu" užbaigs „Žiemos žaidimai". Žiemos padabintame Laikrodžių muziejaus kiemelyje žiūrovus į besilinksminančių sūkurį Klaipėdos jaunimo teatras įsitrauks įvairiais žaidimais (vad. Valentinas Masalskis).

 

muz.laik_reng_607
 

 

 
PARODOS / PARODŲ RŪMAI / MENO GALERIJOS
2014 04 22
 

BAROTI GALERIJA
(Aukštoji g. 3, 3A)

www.barotigalerija.lt

 

TEN, KUR ESI

 

Mes ne tik švytime, bet ir siunčiame ryškius energijos impulsus.

 

Kiekviena materija planetoje turi tam tikrą energijos lauką.

Troškimas fiksuoti  elektrinę fluorescenciją visame pasaulyje kilo po Nikola Tesla eksperimentų. Nuo XIXa. vidurio švytėjimas fiksuotas fotografinėse  plokštelėse ir juostelėse.

Ir kuomet buvo nustota šiais atvaizdais tik žavėtis, bet pradėta juos analizuoti, buvo išsiaiškinta, kad kiekvieno subjekto pirštų atspaudų švytėjimas yra individualus. Vieniems tai pasirodė labai erzinantis faktas, kiti, atvirkščiai, nugrimzdo į meditatyvų transą... ir vaizdai fiksuojantys švytėjimą pakeitė savo formą. Fluorescencijos fiksavimo procesas ir jo supratimas vis dar keičiasi ir yra vystomas pačiose įvairiausiose disciplinose.

 

Kodėl tai svarbu?

baroti_ten_kur_esi_video_instaliacija4_607Šiandieniniame pasaulyje apskritai lieka tiek mažai laiko ir galimybių tiesiog sustoti, atsikvėpt ir įsiklausyti. Iš tiesų pažvelgti į kitus ir į save, suprasti kad esti ypatingos tarpusavio gijos siejančios visus žmones, nesvarbu iš kur tu ir kur esi, ar gyveni viename iš didžiųjų pasaulio megapolių ar mažos šalies nedideliame miestelyje. Visus mus jungia ta pati energija ir sąmoningas ar nesąmoningas noras ja dalintis.

Darbuose naudojamas apšvietimo būdas - mūsų žvilgsnio į pasaulį, gyvenimą ir pačią kūrybą simbolis. Čia aiškiai jaučiamas gyvenimo dualumas: juoda-balta, būtis-nebūtis, - viskas visuomet šalia, skaudžiai kartu. Ir nežinai, kuomet bus nuspaustas lengvai užprogramuotas mygtukas, ir persikelsi į kitą, galbūt dar nepažintą erdvę.

Belieka tik džiaugtis gyvenimu ir žmonėmis iš tiesų jį gyvenančiais, gyvenančiais be kvailo patoso ir vienokių ar kitokių apsimetinėjimų. Juk iš tiesų, mes egzistuojame tik tarp tuščios erdvės ir realybės. Todėl kiekviena mintis, nuotaika ar jausmas iš karto sukuria stipresnį ar silpnesnį švytėjimą (arba jį panaikiną) ir energetinės informacijos perdavimą. Šis švytėjimas instaliacijoje išreiškiamas besikeičiančia šviesa, fosforuojančiomis spalvomis,  kurios jungiasi į bendrą projekto aurą ir mirguliuoja, švyti įvairiausių  atspalvių gausa.

Todėl savo darbuose naudoju tamsoje švytinčius dažus, nes jie - tos nematomos energijos išraiška, kurią kiekvieną akimirką siunčiame mylimiesiems ir artimiausiems, kitiems žmonėms ir visam pasauliui.

Juoda erdvė - tai atviras laukas skirtas meditacijai, erdvė, kurioje žiūrovas gali suvokti ir išgyventi tą patį kūrybinio impulso momentą, kurį patiria menininkas. Erdvė, kurioje galima atsipalaiduoti, užmiršti kai kuriuos gyvenimo įvykius ir būti tik pačiu savimi.

Gaila, tačiau svarbiausias tikslas moderniame pasaulyje yra atkreipti dėmesį tik į save.  Todėl vizualaus kūrinio pagalba siekiu sukurti forma, kuri yra ne tik fizinė, bet suponuoja išvadą, kad  visa mūsų egzistencija yra energija.

 

 

KOLEKCIJA "VIDINĖS ATMINTIES ARCHYVAS"

baroti_mg_6388_copy_607Atmintis tai ne sąmonės atvaizdų forma, daiktuose ir užfiksuotuose vaizduose sukaupta informacija. Tai informacijos kaupimo, fiksavimo, išsaugojimo forma. Šiuolaikinėje visuomenėje meno disciplinų ribos nyksta, žanrų išraiškos formų ir būdų nebepakanka naujoms koncepcijoms išreikšti. Naujos priemonės ir technologijos pagreitino raiškos būdus, kartu tai skatina ieškoti naujų meno erdvių, naujai pažvelgti į reiškinius. Menininkai išbando literatūrą, prozą, miksuoja tarp įvairių meno raiškos formų. Atrodo, kad sustingusios meno formos turi kisti ir jos kinta, išnyksta, atsinaujina, integruojasi. Čia susiformuoja kūrybinis laukas konceptualioms meno formoms gimti. Objektai, instaliacijos savyje absorbuoja visas meno formas: plastiką, garsas, medijų, rašto menas ir k. t. neretai pasitelkiamas ir kvapas idėjos sustiprinimui. Objektuose panaudoti bičių koriai, jungiami su vaško - kabyklos elementu, kuri praplečia kompozicinę kūrinio erdvę. Bičių korys , puikus informacijos kaupimo ir saugojimo pavyzdys. Žmogaus išrasta / analoginė fotografija, degerotipija, skaitmeninė fotografija /tai būdai vaizdo fiksavimo bei kaupimo. Taškas / pixel / formuoja skaitmeninės fotografijos vaizdą, taigi kaupia ir saugo informaciją. Galima įžvelgti analogų tarp šių informacijos kaupimo ir saugojimo formų. Kolekcijoje "KARTOS" naudojamos vienos giminės fotografijos darytos dvidešimto amžiaus pradžioje, viduryje ir antroje amžiaus pusėje. Sukaupta patirtis pergyvenimai atsiskleidžia laiko juostoje tarp kartų. Vaško matinis paviršius ir faktūros harmoningai  įsilieja į korį, kaip šeimos simbolį. Faktūros šiuo atveju praeities iškylančių vaizdinių liudininkės, jų likimų savininkės. Daiktai objektuose tarpusavyje bendrauja sava kalba, kontrastuoja stiklas su vašku pratęsdami kartu ir naujų erdvių, formų dialogą. Laikas neturi laiko dialogas vyksta nepriklausomai nuo mūsų Vaidotas Janulis

 

KLAIPĖDOS GALERIJA
(Bažnyčių 4/ Daržų 10)

kl.g_be_pavadinimo1_6072014 m. balandžio 10 d., ketvirtadienį, 17.30 val. "Klaipėdos galerijoje" (Bažnyčių g. 4/Daržų g. 10)  atidaroma Valdimaro Kalninio (1952-2013) grafikos kūrinių paroda.

Valdimaras Kalninis, 1975 m. baigęs Kauno taikomosios dailės technikumą, o 1983 metais - Lietuvos valstybinio dailės instituto Klaipėdos fakultetą, gyventi ir dirbti liko Klaipėdoje. Jis kūrė estampo, koliažo, karikatūros srityse.

V. Kalninio grafikos lakštai - įspūdžio, subjektyvių išgyvenimų, nuotaikų atspindys. Autorine technika atliktiems atspaudams autorius dažniausiai nesuteikdavo pavadinimo, tuo palikdamas pačiam žiūrovui intuityviai pajusti ir susikurti savo vaizduotėje minčių tėkmę ar asmenišką įspūdį, tarsi kviesdamas atviram dialogui tarp dailininko ir žiūrovo. V. Kalninio spalvotos grafikos lakštai artimi tapybai. Dailininkas teigė: „Negalvoju, tapyba tai ar grafika. Pasiimu spalvą ir darau, ieškau jos suvedimo kolorite, komponuoju".

Paroda veiks iki 2014 m. gegužės 1 d.

 

KLAIPĖDOS GALERIJA filialas HERKAUS GALERIJOJE
(H. Manto g. 22)

kl.g_rr3a08081_6072014 m. balandžio 25 d., (penktadienį), 17:00 val. "Klaipėdos galerijos" filiale "Herkaus" mados ir verslo centre (H. Manto g. 22). Atidaroma Jūratės Rekevičiūtės grafikos paroda "Graži suknelė".

"Dizaineriai kuria sukneles, kurias galima dėvėti, aš kuriu sukneles, į kurias reikia žiūrėti", - sako grafikė Jūratė Rekevičiūtė. 

Eksponuojami darbai sukurti J. Rekevičiūtės išrasta atspaudų nuo drabužių grafikos technika. „Drabužiai man yra daug daugiau nei priemonė apsaugoti kūną", - teigia menininkė. Ji dėvėtas sukneles transformuoja į unikalius meno kūrinius, taip užfiksuodama jas istorijai, menui, amžinybei. Transformacija vyksta mistiškai: menininkė lyg alchemikė savo laboratorijoje sukneles balzamuoja, mumifikuoja, dažo, džiovina, apipina burtais ir eksponuoja.

„Drabužis yra ne tik civilizacijos primestas neva taurinantis minkštakiautis, mados uniforma (beje, užmušusi dendizmą) ar asmeninės beskonybės a la Britney Spears (tai mato vienetas!) rodiklis, bet ir Aš minus kūnas. Štai tą minusą Jūratė ir paverčia mūsų esaties ikona, - apie menininkės drabužių įspaudų karalystę kalba eseistas Rolandas Rastauskas. - Mes virsime trąšomis, puvėsiais, pelenais, o mūsų kūno daiktų atspaudai, iš grafikės kilniaširdystės beigi malonės, nelyginant sielos žvelgs triumfuojančių dėmių akimis..."

J.Rekevičiūtės mūza - Fausto Margarita, kuriai papuošalai, suknelė, grožis suteikia sparnus arba ją sunaikina. Kokia istorija nutiks dailininkės kolekcijos pristatyme? Ar mistiškoji „Graži suknelė" Pelenę pavers princese? Kokios jos, tos kelios grožio, šlovės, karališkos didybės akimirkos? Kas moteriai yra suknelė? Visa tai sužinosite apsilankę parodoje.

Paroda vyks iki gegužės 22 d.

 

 

LDM Prano Domšaičio galerija
(Liepų g. 33) 

 

pdg_l_motuzaites_11_kl_darbas_607Tradicinė Klaipėdos  miesto  moksleivių keramikos darbų paroda (2014 m. balandžio 3 d. - birželio 1 d.) LDM Prano Domšaičio galerijoje (Liepų g. 33) 2014 m. balandžio 3 d., ketvirtadienį, 16:00 val. atidaryta Tradicinė Klaipėdos miesto moksleivių keramikos darbų  paroda. 

Jau keleri metai Klaipėdos moksleivių saviraiškos centras oganizuoja miesto vaikų ir moksleivių keramikos darbų konkursą. Tradiciškai jo darbai eksponuojami Prano Domšaičio galerijoje.

Konkurso tikslas - skatinti vaikų bei jaunimo kūrybinį aktyvumą, populiarinti keramikos meną. Šiemet parodoje dalyvauja ivairių Klaipėdos miesto ugdymo įstaigų pradinių, vidurinių ir vyresnių klasių moksleiviai. Tai Klaipėdos Vydūno  (mokytoja Kristina Mickevičienė), „Ąžuolyno" (mokytoja Dalia Montvydienė), Hermano Zudermano (mokytoja Rita Valaikienė) gimnazijų; Maksimo Gorkio (mokytoja Natalija Sviderskaja) pagrindinės mokyklos; „Verdenės" (mokytojas Raimondas Prikockis) ir Prano Mašioto progimnazijų (mokytoja Daiva Ložytė), Regos ugdymo centro (mokytoja Rita Razmienė) ir kt. ugdytiniai. Parodoje eksponuojami Moksleivių saviraiškos centro keramikos studijos „Žiezdrė" (mokytoja Vida Daukšienė) ir Tautodailės būrelio (mokytoja Danutė Čirikienė), Klaipėdos vaikų laisvalaiko centro keramikos studijos „Lipdutis" (mokytoja Jurgita Lukminienė) ir „Draugystės" klubo (mokytoja Violeta Kukienė) dalyvių dirbiniai. Parodoje pateikti 204 keramikos darbai.

Tradiciškai Klaipėdos miesto moksleivių keramikos darbų konkursą remia "Baroti" galerija.

Paroda veiks iki birželio 1 d.PRANO DOMŠAIČIO GALERIJOJE - KETURIOS NAUJOS  PARODOS
Lietuvos dailės muziejus 2013 m. kovo 7 d., (ketvirtadienį), 17 val. kviečia į keturių parodų  atidarymą Prano Domšaičio galerijoje (Liepų g. 33, Klaipėda). 

  

Lietuvos dailės muziejaus grafikos rinkiniuose saugoma daugiau nei 12 000 Vakarų Europos šalių dailininkų sukurtų estampų. Tai viena didžiausių ir išsamiausių kolekcijų Lietuvoje, atspindinti šios dailės rūšies raidą nuo renesanso iki neostilių. Parodoje "XVI-XIX amžių Vakarų Europos meistrų grafika iš Lietuvos dailės muziejaus rinkinių" pristatyti išskirtiniai, vertingiausi grafikos kūriniai, dauguma kurių eksponuojami pirmą kartą. Ne kasdien Klaipėdoje galima pamatyti XVI-XIX a. vario, plieno raižinius, ofortus sukurtus Nyderlandų, Vokietijos, Prancūzijos, Italijos graverių, tyrinėti, kas ir kaip juose vaizduojama, įsitikinti, kokio ir meniškumo ir amato lygio buvo pasiekta. 

Paroda veiks iki 2014 m. gegužės 1 d.

  

vaza_xviii_a_parodoje_nuo_baroko_iki_secesijos_607Paroda "Nuo baroko iki secesijos", sukomplektuota iš Lietuvos dailės muziejaus Taikomosios dailės rinkinių, tarsi meno istorijos vadovėlis atskleidžia XVIII-XIX a. Europos meno stilių raidą. Tačiau vadovėliai dažnai pateikia sausus faktus, o parodoje lankytojų laukia tikra formų, spalvų ir medžiagų šventė. Parodai atrinkti vertingiausi porceliano, stiklo, sidabro, bronzos, odos, gintaro, tekstilės eksponatai: grakščios porceliano skulptūrėlės, didžiulės rokokinės vazos, trapūs, besvoriai puodeliai kavai ir servizai, masyvios sidabro žvakidės, krištolo indai... 

Paroda veiks iki 2014 m. gegužės 1 d.

 

 

 

 

  

skulpturele_varkalio_kolekcija_mergaite_su_nasciais_xx_a_pr_1_607Parodoje „Dionyzo Varkalio kolekcija iš Lietuvos dailės muziejaus Klaipėdos krašto XIX-XX a. pr. taikomosios dailės rinkinio" eksponuojami porceliano, fajanso indai, bronzinės skulptūrėlės, medaliai, žvakidės, sidabro ar pasidabruotos vazos, stalo reikmenys ir papuošalai. Visi jie mena Klaipėdos ir pamario krašto kasdienį gyvenimą, atspindi vidutiniojo luomo bei eilinių miestiečių estetinį skonį. Nemaža dalis keramikos dirbinių - puodeliai, lėkštės ir lėkštutės, įvairūs suvenyrai yra puošti Klaipėdos miesto ir krašto vietovių vaizdais arba pažymėti buvusių restoranų, smuklių, viešbučių užrašais. Kolekciją, vertinga istoriniu ir meniniu požiūriu, surinko ir Lietuvos dailės muziejui perdavė klaipėdietis Dionyzas Varkalis. 

Paroda veiks iki 2014 m. gruodžio 31 d.
 petras_deltuva_k_donelaitis_fragmentas_1973_607 

KRISTIJONO DONELAIČIO METAI
Edukacinė programa

 

1. Kristijono Donelaičio tema lietuvių dailėje
(skirta vidurinių, vyresnių klasių moksleiviams)

Informatyvus pokalbis palydimas vaizdais apie K. Donelaičio temą lietuvių dailėje: skulptūras viešose erdvėse, poeto portretus ir kūrinių iliustracijas.
Pokalbio pabaigoje - trumpa viktorina.

 

2. Kristijono Donelaičio portretas dailininkų kūriniuos ir mano piešinyje
(skirta darželinukams, pradinių klasių moksleiviams)

Sužinosime, kaip lietuvių skulptoriai, tapytojai,  grafikai vaizduoja K. Donelaitį savo kūriniuose.  Nors nėra išlikusio autentiško poeto portreto, mes galime sukurti savąjį lietuvių literatūros pradininko atvaizdą.
Priemonės: piešimo popierius, spalvoti pieštukai, akvarelė.

 

3. Rudikio nuotykiai turguje (pagal K. Donelaičio pasakėčią „Rudikis jomarkininks")
(skirta darželinukams, pradinių klasių moksleiviams)

Perskaitę pasakėčią ir pažiūrėję muziejininkų parengtą pasakojimą apie šunelį Rudikį, aiškinsimės neįprastus žodžius, ieškosime muziejuje gudriai pasislėpusių personažų, o juos nupiešę, vaidinsime pasakėčios epizodus.
Priemonės: standus popierius, žirklutės, spalvoti pieštukai arba vaškinės kreidelės.

 

4. Iliustruojame Kristijono Donelaičio kūrinius
(skirta darželinukams, pradinių ir vidurinių klasių moksleiviams)

Sužinosime, kas yra iliustracija ir kaip lietuvių dailininkai iliustruoja K. Donelaičio kūrinius.
Iliustruoti pasirinksime vienos iš keturių poemos „Metai" dalių („Pavasario linksmybės", „Vasaros darbai", „Rudenio gėrybės" ir „Žiemos rūpesčiai") pirmąsias eilutes arba vieną iš poeto pasakėčių („Šuo didgalvis", „Ąžuols  gyrpelnys", „Vilks provininks", „Lapės ir gandro čėsnis").
Perskaitę ir aptarę, kursime  poetinio gamtos vaizdo,  pasakėčių veikėjų  poelgių įkvėptas iliustracijas. Naudosime įvairias technikas, kaligrafijos elementus ir priemones.
Tikimės, kad sukurtų darbų parodėlė papuoš Jūsų mokyklą ar darželį.
Priemonės: piešimo popierius, spalvotas plonas popierius, pieštukai, vaškinės kreidelės, tušas, pieštukiniai klijai, žirklutės.


Užsiėmimai vyks 2014 metais
pirmadieniais-penktadieniais, nuo 9 iki 17 val., trukmė iki 1 val.
Bilieto kaina vienam moksleiviui - 1 Lt, mokytojas, atvedęs grupę, lanko nemokamai
Užsakymai priimami ir informacija teikiama
tel.: (8 46) 410 421 arba (8 46) 410 412 (nuo 12 val.) arba
el. paštu  menopazinimas.domsaitis@zebra.lt

Organizatorių informacija

 
Vokiečių kultūros dienos Klaipėdoje 2014
2014 04 22
 

Vokiečių kultūros dienos 2014
Programa 

  

  

Vokiečių kultūros dienų 2014 atidarymas.

Paroda "Kai Klaipėda Memeliu vadinos: senųjų mokyklų pėdsakais" Balandžio 24 d., 17.00 val. Iki gegužės 15 d.

Klaipėdos apskrities viešoji Ievos Simonaitytės biblioteka 

(H. Manto g. 25, Klaipėda).

  

"Kaip lietuviškai pavadinti Schnaps, Zuckertüte ar Backhaus? Vertimo į lietuvių kalbą (aplink)keliai"

Pranešėja dr. Jūratė Makskvytytė

(Renginys lietuvių kalba)

Balandžio 25 d., 17.30 val.

Simono Dacho namai (Jūros g. 7, Klaipėda)

 

Klaipėdos vokiečių bendrijos įkūrimo 25-mečio šventinis minėjimas

Balandžio 26 d., 12.00 val. 

Hermano Zudermano gimnazija (Debreceno g. 29, Klaipėda)

 

Klaipėdos miesto moksleivių vokiškos dainos konkursas

Balandžio 29. d, 12.00 val.,

Stasio Šimkaus konservatorija (S. Šimkaus  g.15, Klaipėda)

  

„Karalienės Luizės pėdsakai Klaipėdoje: vakar ir šiandien".

Klaipėdos jaunųjų dailininkų paroda, kamerinės muzikos koncertas (E. Balsio menų gimnazijos kamerinis orkestras, vadovas Tomas Ambrozaitis), ištraukos iš Klaipėdos Jaunimo teatro muzikinio spektaklio "Gaidos" (režisierius Valentinas Masalskis)

Balandžio 30 d., 13.00 val.

Simono Dacho namai (Jūros g. 7, Klaipėda)

 

Kino filmas "Kadišas draugui", 2011

Režisierius Leo Khasin

(vokiečių kalba su lietuviškais subtitrais)

Gegužės 6 d., 18.00 val.

Simono Dacho namai (Jūros g. 7, Klaipėda)

  

Kino filmas "Goethe!", 2010

Režisierius Philipp Stölz

(vokiečių kalba su lietuviškais subtitrais)

Gegužės 7 d., 18.00 val.

Simono Dacho namai (Jūros g. 7, Klaipėda)

 

„Kurėnų vėtrungės: atvirlaiškis iš praeities".

Tautodailininko Vaidoto Bliūdžiaus stilizuotų vėtrungių paroda,

Egidijaus Bacevičiaus (Klaipėdos universitetas) pranešimas

 (Renginys lietuvių kalba)

Gegužės 9 d., 17.30 val.

Simono Dacho namai (Jūros g. 7, Klaipėda)

  

  

Erwino Staches instaliacijos „Gegučių orkestras" atidarymas,

koncertas savos gamybos instrumentais

Gegužės 13 d., 18.00 val. Instaliacija veiks iki gegužės 20 dienos

Parkas prie Klaipėdos koncertų salės (Šaulių g. 35, Klaipėda)

 

Miuziklas vaikams „Mes visi skirtingi". Atlieka Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos pradinių klasių mokiniai (vadovė Asta Markevičienė)

Gegužės 19 d., 10.00 val.

Klaipėdos žvejų kultūros rūmai  (Taikos pr. 70, Klaipėda)

 

Kino filmas "Tamsioji pusė", 2012/2013

Režisierė Frauke Finsterwalde

(vokiečių kalba su lietuviškais subtitrais)

Gegužės 21 d., 18.00 val.

Simono Dacho namai (Jūros g. 7, Klaipėda)

 

Pop-Oratorija „Izaijas 2.0" „Kelias į laisvę" (kompozitorius ir projekto vadovas Hartmut Naumann)

Rugpjūčio 10 d., 16.00 val.                                                                 

Prie šv. Jono bažnyčios atstatymo vietos (Turgaus  g.)

  

  

Visi renginiai nemokami

Organizatorius: Klaipėdos vokiečių bendrija / Simono Dacho namai

 

Rėmėjai:  Klaipėdos miesto savivaldybė, Klaipėdos kraštiečių darbo grupė Vokietijoje, UAB "Memelhaus", UAB"Balttours"

Partneriai: Goethes  institutas, Viešoji Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės biblioteka, Klaipėdos Koncertų salė, Klaipėdos S. Šimkaus konservatorija, Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazija, Lietuvos Bažnytinės Evangeliškos Muzikos Sandrauga, Rotary klubas "Karalienė Luizė", Klaipėdos miesto metodinis vokiečių kalbos mokytojų ratelis, Klaipėdos miesto savivaldybės tautinių kultūrų centras, Klaipėdos Žvejų kultūros rūmai, Klaipėdos Jaunimo teatras, E. Balsio menų gimnazija

Informaciniai rėmėjai: dienraštis „Klaipėda", portalas www.kl.lt, Radijo stotis „Radijo Gama"

 
Nacionalinė bibliotekų savaitė Klaipėdos miesto savivaldybės viešojoje bibliotekoje
2014 04 22
 

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI BIBLIOTEKA
(Turgaus g. 8)

www.biblioteka.lt

 

Nacionalinė bibliotekų savaitė
Klaipėdos miesto savivaldybės viešojoje bibliotekoje

Lietuvos bibliotekininkų draugija 2014 metų balandžio 23-29 dienomis skelbia 14-ąją Nacionalinę bibliotekų savaitę „Biblioteka - vienas pasaulis, daug istorijų", nes biblioteka - tai vieta, kur kiekvienas gali kurti savo istoriją, pilną naujų žinių, idėjų, kūrybos ir bendravimo.

Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka kviečia visus kartu paminėti šią šventinę savaitę. Programoje gausu mažiems ir dideliems skirtų renginių, koncertų, konkursų, kūrybinių užsiėmimų. Visą savaitę vyks mokymai kaip naudotis bibliotekos elektroniniu katalogu, bibliotekai nereikalingų knygų išpardavimas, atvirų durų savaitė „Raudonajame kampelyje", nacionalinės bibliotekų savaitės kryžiažodis (ieškoti balandžio 23 d. „Klaipėdos" dienraščio numeryje). Vaikus nudžiuginsime nauja edukacine - skaitymo aktyvinimo programa „Piratiški nuotykiai bibliotekoje". Vaikai mankštins protus, krutins kaulus, ieškos lobių, susipažins su piratų pasaulio taisyklėmis. Pirmuosius pasirodymus dovanosime skaitytojams, bibliotekų savaitės metu švenčiantiems gimtadienį.

2014-ieji paskelbti literatūros klasiko Kristijono Donelaičio metais.  Minėdami juos, kviesime mėgautis ne tik jo kūrybos unikaliu skambesiu, bet ir išgirsti įvairių K.Donelaičio kūrybos interpretacijų pop jazz ritmu bei dalyvauti kūrybinėse dirbtuvėse „Metų tekstai žąsies plunksna", "K.D.komiksai": komiksų piešimas pagal Kristijono Donelaičio "Metus". Vaikus džiugins „Pavasario linksmybės ...". O vyresnės kartos atstovus pakviesime į susitikimus su klasikais prie arbatos puodelio. Kiekviena savaitės diena bus praleista skirtingai,  atrandant ir išnaudojant vis kitas bibliotekų galimybes.

Bibliotekų savaitės metu skaitytojų laukia staigmenos ir malonūs siurprizai.

 

Kviečiame aktyviai dalyvauti šventinės savaitės renginiuose!

  

„Laikas klasikai" 

  

Pempininkų filiale  (Taikos pr. 81/79A)

Balandžio 23 d. 17.00 val. Kristijono  Donelaičio kūrybos skaitymai.  Dalyvauja KU Menų fakulteto studentai, vadovė scenos kalbos dėstytoja Liolė Gasiūnienė.

Balandžio 23 d. 17.30 val. paskaita „Poezijos terapija". Pranešėja rašytoja, gydytoja - psichiatrė ir poezijos terapeutė Jūratė Sučylaitė.

Balandžio 28 d. 17.30 val.  „Poezijos vakaras". Dalyvauja: poetė, dailininkė Daiva Molytė-Lukauskienė ir poetė, prozininkė Nijolė Kliukaitė-Kepenienė.

Meno skyriuje  ( J.Janonio g. 9)
Balandžio 23 d. 18.00 val. KU Menų fakulteto Džiazo ir muzikos pedagogikos specialybių I-II kursų studentų koncertas "Bibliotekoje ir pop jazz". Atlikėjai: Arūnė Jonavičiūtė, Jonė Urniežiūtė, Žiedė Grigaitytė, Karolina Čiuželytė, Greta Reliugaitė, Vykintas Jasaitis - gitara. Koncertą veda Edita Dabašinskaitė.

Balandžio 28 d. 18.00 val. kaligrafijos seminaras - kūrybinės dirbtuvės „Metų tekstai žąsies plunksna". Perrašome Kristijoną Donelaitį. Seminarą veda dailininkė Rita Lengvenytė.

 

Skaitytojų aptarnavimo skyriuje (Turgaus g.8)

Balandžio 29 d. 17.00 val. „Arbatos gėrimas su klasikais". Dalyvauja aktorės: Nijolė Emilija Sabulytė ir Julija Ada Paukštienė.

 

„Kauno atžalyno" filiale (Kauno g.49)

Balandžio 23 d. 16.00 val. „Valanda su Kristijonu Donelaičiu": Šilutės r. Usėnų pagrindinės mokyklos 7-9 klasių mokiniai pristato "Pavasario linksmybes".

Girulių bibliotekoje - bendruomenės namuose (Šlaito g.10a, Giruliai)

: pirmadieniais - penktadieniais - 10-18 val. šeštadieniais - 10-15 val. sekmadieniais - nedirbame.

Balandžio 29 d. 17.30 val. JAV menininko Colby Caldwell fotografijos darbų parodos gun shy atidarymas.

„Laikas jaunimui"

  

Jaunimo skyriuje  (Tilžės g. 9)

Balandžio 24 d. 18.00 val.  koncertas "Laikas klasikai". Dalyvauja:  vokalo studija "Vega", mokytoja Jolanta Vasiliauskienė, akomponuoja Ieva Skergelvienė; E.Balsio menų gimnazijos ir S.Šimkaus  konservatorijos atlikėjai, vadovė Skaistė Čilinskaitė.

Balandžio 28 d. 16.00 val.  "K.D.komiksai": komiksų piešimas pagal Kristijono Donelaičio "Metus" su Viktorija Dambrauskaite.

  

„Laikas vaikams"

  

Startuoja nauja skaitymo aktyvinimo programa „Piratiški nuotykiai bibliotekoje". Vaikai mankštins protus, krutins kaulus, ieškos lobių, susipažins su piratų pasaulio taisyklėmis. 

 

„Ruoniuko" filiale  (Kalnupės g. 13) 

Balandžio 23 d. 10.00 val. ir  17.00 val. „Piratiški nuotykiai bibliotekoje".  Svečiuose  l/d „Bangelė" ir vaikų globos namų „Smiltelė" auklėtiniai.

 

Vaikų skyriuje ( Danės g.7)    

Balandžio 25 d. 13.00 val. „Piratiški nuotykiai bibliotekoje". Dovana skaitytojams, bibliotekų savaitės metu švenčiantiems gimtadienį.

Balandžio 29 d. 11.00 val.  literatūrinis rytmetys  „Knygos stebuklas".

 

„Pelėdžiuko" filiale ( Tilžės g. 11)

Balandžio 24 d. 10.30 val. teatralizuotas literatūrinis rytmetys. Vedančioji  Balsio menų gimnazijos mokytoja Ilona Vaitulionytė.

 

Pempininkų vaikų padalinyje (Taikos pr.79/81a)

Balandžio 24 d. 10.30 val. edukacinis renginys „,Pavasario linksmybės...": pažintis su Kristijono Donelaičio metų laikų kaita.

Balandžio 29 d. 17.00 val. popietė "Kūryba iš širdies...". Dalyvauja Klaipėdos Vydūno gimnazijos 5 m klasės mokiniai ir jų tėveliai. Piešinių parodos „Eilėrašty randu save..." atidarymas.

Vaikų parodos:

  

Vaikų skyriuje (Danės g.7)

Klaipėdos Baltijos gimnazijos moksleivių (vadovas - mokytojas Audrius Česnelis) vėtrungių  ir velykinių darbų paroda. Klaipėdos Vitės pagrindinės mokyklos mokinių darbų paroda „Saulė  bunda", skirta K. Donelaičio 300-ųjų paminėjimui.

Balandžio 29 d. 16.00 val. Respublikinis vaikų kūrybos darbų konkurso „Mano dovana knygai"                                      atidarymas.


 


 

Debreceno filiale (Debreceno g.22)   laisvalaikio centro „Švyturys" vaikų  kūrybos darbų paroda. 


 

„Karlskronos" filiale (Laukininkų g.50)   lopšelio - darželio „Dobiliukas" „Žiogelių" grupės vaikų darbų parodėlė „Skirtukas knygai". Auklėtojos: Vaida Giedrytė ir Dalė Kirkilienė. Parodos atidarymo metu vaikai mokysis, kaip surasti knygą bibliotekoje.

„Pelėdžiuko" filiale (Tilžės g.11) keramikės Daivos Ložytės mokinių darbų paroda (atidarymas balandžio 23 d. 16.00 val.).


 


 

Pempininkų vaikų padalinyje (Taikos pr.79/81a) Klaipėdos l/d „Čiauškutė" spec. priešmokyklinio ugdymo „Žiogelių" grupės vaikų piešinių ir darbelių paroda „Metų laikai pagal Kristijoną Donelaitį".

„Laikas tau, mielas bičiuli"

  

biblioteka.lt jūsų namuose!

Biblioteka yra sukaupusi gausų ir turtingą įvairiausių knygų fondą. Jo turinį atversite per elektroninį katalogą http://katalogas.biblioteka.lt. Internetu galite reikalingą leidinį užsisakyti, rezervuoti, pratęsti išduoties terminą. Kviečiame išmokti naudotis bibliotekos elektroniniu katalogu. Mokymai grupėms vyks Pempininkų filiale (Taikos pr.79/81a, 16 val. kasdien), pavienės konsultacijos teikiamos visuose bibliotekos padaliniuose. Visų maloniai laukiame. Teirautis tel. 8-46-314723.

Nacionalinės bibliotekų savaitės kryžiažodis

Geriau nei vitaminai atmintį stiprina kryžiažodžiai. Kviečiame spręsti bibliotekininkų parengtą kryžiažodį „Klaipėdos" dienraštyje ir laimėti puikų prizų. Teisingi atsakymai padės iššifruoti paslėptą frazę, kuri ir bus raktas į sėkmę. Nežinai atsakymų, pasinaudok paslauga „Klausk bibliotekininko" J

Atvirų durų savaitė „Raudonajame kampelyje"

Ar žinojote, kad vieninteliame bibliotekos Kalnupės filiale (Kalnupės g.13) įsikūrusiame „Raudonajame kampelyje" rasite apie 2 tūkst. pav. Marksizmo - Leninizmo ideologiją atspindinčių leidinių, įvairios tarybinės atributikos. Kviečiame pamatyti, pačiupinėti ir trumpam pažvelgti į savo istoriją.

Bibliotekai nereikalingų knygų išpardavimas!

2014 m. balandžio 22 - 29 d. Mainų fondo patalpose (Debreceno g.22) vyks knygų išpardavimas. Ieškokite knygų, kurias svajojote perskaityti ir pratęskite jų gyvavimą. Tel.: 8-46-345785.

Darbo laikaspietų pertrauka - 13-14 val.

 

20140423plakataslogo_nbs_2014_607

 

 

Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos
Tel.: 8-46-314725
info@biblioteka.lt
 
KLAIPĖDOS VALSTYBINIS MUZKINIS TEATRAS
2014 04 22
 

KLAIPĖDOS VALSTYBINIS MUZKINIS TEATRAS
(Danės g. 19)

www.klaipedosmuzikinis.lt

 

Solistė A. Širvinskaitė-Ruškienė pristato ispaniškos muzikos koncertą

kvmt_irvinskait279_607Išskirtines kamerines koncertines programas Klaipėdos valstybiniame muzikiniame teatre kasmet pristatanti solistė Aistė Širvinskaitė-Ruškienė klausytojus kviečia į „Ispanišką koncertą". Šįsyk ji temperamentingomis dainomis, smuiko stygų, akordeono ir fortepijono melodijomis bei jausmingais šokiais klausytojus supažindins su pačiais įvairiausiais ispaniškos muzikos garsais, skoniais ir atspalviais.

Solistei talkins akordeonistai Žygimantas Laurinavičius ir Donatas Butkus, smuikininkė Asta Šidlauskaitė, pianistė Loreta Piaseckienė, šokėjai Aušra Krasauskaitė ir Ričardas Jankevičius.

„Po praėjusiais metais parengtos prancūziškos muzikos programos širdis vis ieškojo kažko naujo. Kuomet mano žvilgsnis atsitiktinai užkliuvo už senos afišos bei operos primadonos Birutės Almonaitytės atliktų ispanų kompozitoriaus M. De Falla „Septynių ispaniškų liaudies dainų", kilo noras jų pasiklausyti. Taip pradėjau galvoti ir apie naują ispaniškos muzikos programą. Tiesa, daugelį natų teko siųstis iš Ispanijos, Lietuvoje ši muzika retai atliekama", - pasakojo A. Širvinskaitė-Ruškienė.

Renkantis kūrinius šiam koncertui, dainininkę stebino tai, jog ispaniška muzika yra tokia pat įvairi ir spalvinga, kaip ir kultūriniai bei etniniai skirtingų šios šalies regionų ypatumai. „Ispanijoje  susipynė daug kultūrų - portugalų, baskų, galisų, katalonų, romų ir kitų, todėl ir ispanų liaudies muzikos gama išties plati, susidedanti iš įvairių tautų muzikos tradicijų. Ispanų kompozitorių kūriniuose išgirsite liaudies muzikos motyvų, šokių temas - habanerą, flamenko, bolero", - dėstė koncerto sumanytoja.

„Ispaniškame koncerte" skambės XIX-XX a. ispanų kompozitorių I. Albeniz, E. Granada, A. Lara, A. Vilolldo, M. De Falla, M. Margues ir kitų kūriniai. Programą paįvairins ir dar daugiau pietietiško temperamento suteiks argentiniečių tango kompozicijos, kurias, skambant akordeono duetams, šoks Aušra Krasauskaitė ir Ričardas Jankevičius.

„Ispaniška muzika labai turtinga, spalvinga, joje telpa daug emocijų, tačiau čia akcentai kiti, daug sudėtingų ritmų. Dainuojant, atrodo, pats kraujas ima kaisti," - sakė A. Širvinskaitė-Ruškienė ir pridūrė, jog visa koncerto programa bus atlikta ispanų kalba.

Solistė prasitarė, turinti norą visą „Ispaniško koncerto" programą įrašyti. Mat lietuvių atlikėjai tokio įrašo iki šiol parengę nebuvo, o muzika, pasak jos, išties įdomi. Tiesa, keletą kompozitoriaus E. Granada  dainų ji jau yra išleidusi drauge su Virgilijumi Noreika, tačiau kitų kompozitorių muzika daugeliui klausytojų iki šiol nepažįstama.

Ateinančią vasarą „Ispanišką koncertą" A. Širvinskaitė-Ruškienė drauge su savo kolegomis planuoja pristatyti Pažaislio muzikos festivalyje, Užutrakio dvaro sodyboje.

„Ispaniškas koncertas" Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro Kolonų salėje klausytojų lauks balandžio 24 d., ketvirtadienį, 18.30 val.

 

KLAIPĖDOS VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS
 

XXVII SEZONAS

 

2014 BALANDIS-GEGUŽĖ

  

Sezono naujiena! Pavasario mini-abonementai.

I abonementas: balandžio 15 d. koncertas „Auksiniai G. Puccini operų puslapiai", balandžio 27 d. koncertas „Artisto gyvenimas", gegužės 11 d. spektaklis vaikams „Bulvinė pasaka". Kaina - 39 Lt

II abonementas: balandžio 26 d. „Koncertas, skirtas atlikėjo ir kompozitoriaus R. Giedraičio jubiliejui", gegužės 10 d. koncertas „Sapnai apie Brodvėjų", gegužės 11 d. spektaklis vaikams „Bulvinė pasaka". Kaina - 39 Lt

  

BALANDIS  

24 d., ketvirtadienis, 18.30 val.
Teatro kolonų salė
„Ispaniškas koncertas"
1 dalies koncertas
Bilietų kainos: 16 Lt (išankstinis pirkimas), 22 Lt

 

26 d., šeštadienis, 18.30 val.
„Koncertas, skirtas kompozitoriaus Rimanto Giedraičio jubiliejui"
2 dalių koncertas

Bilietų kainos: 23 Lt (išankstinis pirkimas), 32 Lt

 

 

  

 

27 d., sekmadienis, 17.00 val.
Tarptautinės šokio dienos proga

„Artisto gyvenimas"

2 dalių šokio koncertas
Bilietų kainos: 23 Lt (išankstinis pirkimas), 32 Lt

 

GEGUŽĖ

 

3 d., šeštadienis, 18.30 val.

PREMJERA

„Altorių šešėly"
2 dalių šokio spektaklis pagal V. Mykolaičio-Putino romaną „Altorių šešėly"
Bilietų kainos: 27 Lt (išankstinis pirkimas), 37 Lt

 

9 d., penktadienis, 18.30 val.

10 d., šeštadienis, 18.30 val.
„Sapnai apie Brodvėjų"
2 dalių teatralizuotas koncertas
Bilietų kainos: 23 Lt (išankstinis pirkimas), 32 Lt

 

11 d., sekmadienis, 13.00 val.
Antanas Kučinskas „Bulvinė pasaka"

2 veiksmų opera vaikams

Bilietų kainos: 14 Lt (išankstinis pirkimas), 20 Lt

 

17 d., šeštadienis, 18.30 val.

ATNAUJINIMO PREMJERA
Johann Strauss „Vienos kraujas"
3 veiksmų operetė
Bilietų kainos: 23 Lt (išankstinis pirkimas), 32 Lt

 

18 d., sekmadienis, 12.00 val.

Teatro kolonų salė

PREMJERA

„Tinginėlių kaimas"

1 dalies muzikinė pasaka vaikams pagal V. V. Landsbergio knygą „Tinginių pasakos"

Bilietų kainos: 12 Lt (išankstinis pirkimas), 15 Lt

 

 

 

 

20 d., antradienis, 11.00 val.
JAUNŲJŲ TALENTŲ FESTIVALIS
Johann Strauss „Vienos kraujas"

3 veiksmų operetė
Bilietų kaina 19 Lt

 

25 d., sekmadienis, 17.00 val.

27 d., antradienis, 12.00 val.

28 d., trečiadienis, 12.00 val.
JAUNŲJŲ TALENTŲ FESTIVALIS

Edukacinio projekto „Šokio talentų dirbtuvės" spektaklis
„Pelenė"

2 dalių šokio spektaklis pagal S. Prokofjevo muziką
Bilietų kainos: 14 Lt (išankstinis pirkimas), 20 Lt

 

31 d., šeštadienis, 18.30 val.
JAUNŲJŲ TALENTŲ FESTIVALIS
Jaunųjų talentų festivalio laureatų ir Mažosios Lietuvos simfoninio orkestro koncertas"
2 dalių koncertas
Bilietų kainos: 14 Lt (išankstinis pirkimas), 20 Lt 


 

Teatras turi teisę keisti repertuarą

Išsamesnė informacija, tel.: (8 46) 397 404 / 412 / 413
Bilietus platina BILIETAI.LT

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras, Danės g. 19, LT-92111 Klaipėda
Klaipėda State Music Theatre, Danės g. 19, LT-92111 Klaipėda

Organizatorių informacija

 
KLAIPĖDOS KONCERTŲ SALĖ
2014 04 22
 

 

kks_image002_607 

KLAIPĖDOS KONCERTŲ SALĖ
(Šaulių g. 36)
www.koncertusale.lt

 

XXXIX festivalis „Klaipėdos muzikos pavasaris" 
"Klaipėdos muzikos pavasaris - didingas klasikos skambesys" 
2014 m. kovo 28 - balandžio 24 d
.   

 

Balandžio 21 d., pirmadienis, 16 val. Šv. Pranciškaus Asyžiečio koplyčioje (Savanorių g. 4, Klaipėda)
„Prisikėlimo metas"
Klaipėdos choras „Aukuras"

Meno vadovas ir dirigentas Alfonsas Vildžiūnas
Solistai: Rasa Ulteravičiūtė (sopranas), Tadas Jakas (tenoras), Valdas Kazlauskas (baritonas), Vilimas Norkūnas (vargonai)
Programoje: Charles Gounod „Messe solennelle en l honneur de Sainte-Cecile"

„Klaipėdos muzikos pavasaris" pamalonins miestelėnus nemokamu sakralinės muzikos koncertu „Prisikėlimo metas", vyksiančiu Šv. Pranciškaus Asyžiečio koplyčioje. Antrąją Šv. Velykų dieną po koplyčios skliautais aidės „Iškilmingos mišios šv. Cecilijos garbei". Su Klaipėdos choru „Aukuras", diriguojamu meno vadovo Alfonso Vildžiūno, Ch. Gounod sukurtas mišias giedos klaipėdiečiai solistai.

Nemokamai

 

Balandžio 22 d., antradienis, 18 val.
"Gintarinio garso orkestras"
Liepojos simfoninis gintarinio garso orkestras
(Latvija)
Vyriausiasis dirigentas Atvars Lakstigala
Solistai: Georgijs Osokins, Vestard Šimkus (fortepijonas), Trio ART-i-SHOCK":
Agnese Egliņa (fortepijonas), Elina Endzele (perkusija),  Guna Āboltiņa (violončelė)
Programoje: Fryderyk Chopin, Santa Ratniece, Andris Vecumnieks 

17 val. prieškoncertinis susitikimas 

Iš gintarinio Latvijos pajūrio Klaipėdon atvyks Liepojos simfoninis gintarinio garso orkestras. Turintis aukštą reputaciją ne tik savo šalyje, bet ir užsienyje kolektyvas vykdo aktyvią koncertinę veiklą, stebina itin darniu ir kokybišku skambesiu. Kitas latvių orkestro skiriamasis bruožas - patrauklios koncertinės programos, kuriose vietą randa tiek pasaulinė klasika, tiek nacionaliniai opusai. Koncerte „Gintarinio garso orkestras" šalia Fryderyko Chopino Fortepijoninio koncerto  bus atliekamos latvių kompozitorių kūrinių pasaulinės premjeros. Vieno iš jų solo partiją paskambins bene garsiausias latvių pianistas lietuviška pavarde Vestard Šimkus.


Balandžio 24 d., ketvirtadienis, 18 val.
"Didžioji simfonija bosui"
Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras

Meno vadovas ir vyr. dirigentas Gintaras Rinkevičius
Solistas Almas Švilpa (bosas, Lietuva-Vokietija)
Dirigentas Robertas Šervenikas
Programoje: Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Schubert, Giuseppe Verdi, Michail Glinka

17 val. prieškoncertinis susitikimas

Festivalio baigiamasis koncertas „Didžioji simfonija bosui" užvers didingos klasikos vartus. Klaipėdos melomanams jis pristatys net kelis „didžiuosius": Lietuvos valstybinį simfoninį orkestrą, šįkart diriguojamą Nacionalinės premijos laureato Roberto Šerveniko, ir Almą Švilpą, kurio balsas, aktorinis meistriškumas, traukia ne tik publikos, bet ir žinovų dėmesį. Jau daugiau nei 15 metų solistas gyvena Esene, dainuoja Vokietijos, Austrijos, Olandijos operų teatruose. Klaipėdoje jo atliekamos didžiosios operų arijos bus taip pat įspūdingos, kaip ir Franzo Schuberto Didžioji IX-oji simfonija. 

Muzika atverkime pavasario vartus!   

 

XXXIX festivalis "Klaipėdos muzikos pavasaris":

muzika atveria vartus

  

"Klaipėdos muzikos pavasaris - didingas klasikos skambesys"

2014 m. kovo 28 - balandžio 24 d.

 

kkstinklapisafisa_0421_ltBalandžio 21 d., pirmadienis, 18 val.

"Prisikėlimo metas" 

„Klaipėdos muzikos pavasaris" pamalonins miestelėnus nemokamu sakralinės muzikos koncertu „Prisikėlimo metas", vyksiančiu Šv. Pranciškaus Asyžiečio koplyčioje. Antrąją Šv. Velykų dieną po koplyčios skliautais aidės „Iškilmingos mišios šv. Cecilijos garbei". Su Klaipėdos choru „Aukuras", diriguojamu meno vadovo Alfonso Vildžiūno, Ch. Gounod sukurtas mišias giedos klaipėdiečiai solistai.

 

 

Balandžio 22 d., antradienis, 18 val.

"Gintarinio garso orkestras" 

kkstinklapisafisa_0422_lt1Iš gintarinio Latvijos pajūrio Klaipėdon atvyks Liepojos simfoninis gintarinio garso orkestras. Turintis aukštą reputaciją ne tik savo šalyje, bet ir užsienyje kolektyvas vykdo aktyvią koncertinę veiklą, stebina itin darniu ir kokybišku skambesiu. Kitas latvių orkestro skiriamasis bruožas - patrauklios koncertinės programos, kuriose vietą randa tiek pasaulinė klasika, tiek nacionaliniai opusai. Koncerte „Gintarinio garso orkestras" šalia Fryderyko Chopino Fortepijoninio koncerto  bus atliekamos latvių kompozitorių kūrinių pasaulinės premjeros. Vieno iš jų solo partiją paskambins bene garsiausias latvių pianistas lietuviška pavarde Vestard Šimkus. 

 

 

Balandžio 24 d., trečiadienis, 18 val.

"Didžioji simfonija bosui" 

kkstinklapisafisa_0424_ltFestivalio baigiamasis koncertas „Didžioji simfonija bosui" užvers didingos klasikos vartus. Klaipėdos melomanams jis pristatys net kelis „didžiuosius": Lietuvos valstybinį simfoninį orkestrą, šįkart diriguojamą Nacionalinės premijos laureato Roberto Šerveniko, ir Almą Švilpą, kurio balsas, aktorinis meistriškumas, traukia ne tik publikos, bet ir žinovų dėmesį. Jau daugiau nei 15 metų solistas gyvena Esene, dainuoja Vokietijos, Austrijos, Olandijos operų teatruose. Klaipėdoje jo atliekamos didžiosios operų arijos bus taip pat įspūdingos, kaip ir Franzo Schuberto Didžioji IX-oji simfonija. 

Muzika atverkime pavasario vartus!

 

 

X-ojo sezono pabaigai - 10 įsimintinų renginių

X-ojo koncertinio sezono pabaigai jau paruošėme dešimt įstabių ir įsimintinų renginių. Turime kuo  didžiuotis, sezono pabaigai stulbinančios pavardės:

MARTYNAS LEVICKIS ir akordeonistų ansamblis AXOS 06.13 d.
MARILYN MOORE 06.18 d.
IRA SPAULDING 06.18 d.
ASMIK GRIGORIAN 06.11 d.
FELIKS ZAKREVSKIJ 06.11 d.
ALEXANDER PALEY 06.08 d.
VILHELMAS ČEPINSKIS 05.29 d.
KLAIPĖDOS KAMERINIS ORKESTRAS 05.29 d.
LIEPOJOS GINTARINIO GARSO SIMFONINIS ORKESTRAS ir kt. 05.29 d.
..................................................................................................
Didžioji X-ojo koncertinio sezono pabaigos sensacija -
George Gershwin operos koncertinė versija  „Porgis ir Besė"!
.................................................................................................  

 

Organizatorių informacija  


Bilietus platina BILIETAI LT Informacija ir bilietų rezervavimas trumpuoju numeriu 1588 (2 Lt/min.)

 
Klaipėdos kultūrų komunikacijų centras / KKKC / KULTŪRPOLIS
2014 04 22
 

Klaipėdos kultūrų komunikacijų centras / KULTŪRPOLIS
(Didžioji Vandens g. 2)
www.menokiemas.lt
www.kkkc.lt

KKKC PARODŲ RŪMUOSE - POPULIARIAUSI LIETUVIŠKI „KINO PAVASARIO" FILMAI

Klaipėdos kultūrų komunikacijų centras, bendradarbiaudamas su tarptautiniu Vilniaus kino festivaliu „Kino pavasaris", balandžio 26-27 d. kviečia į žiūroviškiausių lietuviškų filmų vakarus Parodų rūmuose (Didžioji Vandens g. 2). Programą sudarys lietuvių autorių trumpametražiai vaidybiniai ir dokumentiniai filmai, pelnę daugiausia žiūrovų simpatijų 19-ojo kino festivalio „Kino pavasaris" metu.

Balandžio 26 d., šeštadienį, programą pradės naujausi lietuvių trumpametražiai filmai. Iš Klaipėdos kilęs jaunasis režisierius Titas Sūdžius pristatys du savo filmus: eksperimentinį „Drąsiausias žmogus pasaulyje" (vaidina Sakalas Uždavinys) ir veiksmo dramą „Serdžio", kurioje išvysime Gabrielę Malinauskaitę, Justiną Jarutį, Aušrinę Abramaitytę, Stasį Baltakį bei Emilio Vėlyvio filmuose dažnai matomą Mindaugą Papinigį. Renginyje filmus pristatys T. Sūdžius ir M. Papinigis.

kkkc_semme_607Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje studijuojančios Austėjos Urbaitės „Etiude", sukurtame pagal to paties pavadinimo Jono Meko apsakymą, pasakojama apie du jaunus teatro aktorius, kurie, repetuodami studijų užduotį, atkuria tikrus savo gyvenimo įvykius.

Vokietijoje gyvenančio ir kuriančio Karolio Špinkio debiutinis filmas „LiaLou" pasakos apie Lou, kuris skaito gyvenimo istorijas iš batų, bei Lia, laukiančią didžio pasikeitimo. Vieną dieną jie sutinka vienas kitą ir atranda tai, ko jiems visada trūko.

Ernesto Jankausko nuotykių drama „Anglijos karalienė pagrobė mano tėvus" pasakos stiliumi gvildena aktualią vadinamųjų euronašlaičių problematiką. Šešerių metų Milda, gyvenanti su teta, kadangi mergaitės tėvai prieš dvejus metus emigravo ir nė karto negrįžo, susipažįsta su paslaptinga raudonplauke, save vadinančia „privačia dingusių tėvų detektyve". Ši įtikina mergaitę, kad jos tėvus pagrobė pati Anglijos karalienė. Milda nusprendžia leistis į kelionę ir išgelbėti tėvus.

Šeštadienio programą tęs Lietuvoje gyvenančio švedų režisieriaus, žurnalisto ir vertėjo Jono Ohmano bei Vinco Sruoginio dokumentinis filmas „Nematomas frontas". 1944-1953 m. Baltijos šalyse vykęs pasipriešinimo judėjimas subūrė jaunų mirčiai neabejingų vyrų būrius kovai su komunistiniu pasauliu - Sovietų Sąjunga. „Nematomas frontas" - sovietų valdžios karo pajėgose naudotas kodinis pavadinimas partizanų judėjimui Lietuvoje įvardyti. Drąsių vyrų, stojusių į kovą už laisvę, istorija pasakojama remiantis partizanų lyderio Juozo Lukšos rašytine patirtimi, abiejų „fronto" pusių liudytojų mintimis. Filmą pristatys J. Ohmanas.

kkkc_anglijos_karaliene_pagrobe_607

Balandžio 27d., sekmadienį žiūrovai bus kviečiami į Ernesto Samsono „Semme" ir Remigijaus Sabulio „Lituanica paslaptis" dokumentinių filmų peržiūras. „Semme" (prūsiškai „žemė") - tai dokumentinis filmas apie Lietuvos etnokultūrą. Kelionė per keturis metų laikus apima žygių, tikėjimo ir tautodailės temas, kurios atskleidžiamos per tris asmenybes: krivį Joną Trinkūną, geografą Tadą Šidiškį ir tautodailininką Algirdą Versecką. Filmą pristatys kūrybinė komanda.

R. Sabulio istorinės dokumentikos filma „Lituanica paslaptis" - apie Steponą Darių ir Stasį Girėną. Ką iš tiesų žinome apie šiuos karo lakūnus, pirmosios bangos lietuvių emigrantus, pasiryžusius perskristi Atlantą ir tragiškai žuvusius tuometinės Vokietijos miškuose? Remiantis lakūnų dienoraščiais, naujausių archyvų dokumentais, specialistų išvadomis, filmas nukelia į XX a. 3-iąjį dešimtmetį, kai S. Dariaus galvoje gimsta legendiniu tapusio skrydžio Niujorkas-Kaunas sumanymas.

 

Festivalio "Kino pavasaris" programa Klaipėdoje 

Balandžio 26 d., šeštadienis

17 val. trumpametražių filmų programa: „Drąsiausias žmogus pasaulyje" (rež. T. Sūdžius, eksperimentinis, 2014, Lietuva), „Serdžio" (rež. T. Sūdžius, drama, veiksmo, 2013), „Etiudas" (rež. A. Urbaitė, drama, 2013, Lietuva), „LiaLou"  (rež. K. Špinkis, komedija, nuotykių, 2013, Vokietija), "Anglijos karalienė pagrobė mano tėvus" (rež. E. Jankauskas, drama, nuotykių, 2014, Lietuva, Ispanija). Dalyvauja režisierius Titas Sūdžius ir aktorius Mindaugas Papinigis.

19 val. "Nematomas frontas" (rež. J. Ohmanas, V. Sruoginis, dokumentika, biografija, drama, 2013, Lietuva, Švedija, JAV). Filmą pristato Jonas Ohmanas.

Balandžio 27 d., sekmadienis

17 val. "Semme" (rež. E. Samsonas, dokumentika, 2014, Lietuva). Filmą pristato kūrybinė grupė.

19 val. "Lituanica paslaptis" (rež. R. Sabulis, dokumentika, 2013, Lietuva).

Bilieto kaina - 6 Lt. Bilietus galima įsigyti KKKC Parodų rūmų kasoje prieš seansus. 

BĮ Klaipėdos kultūrų komunikacijų centras neatsako už kitų organizatorių pateiktos informacijos turinį. Visa atsakomybė už informacijos turinį, autorinių teisių laikymąsi bei atitikimą Lietuvos Respublikos įstatymams tenka informaciją pateikusiam šaltiniui.


 

kkkc_close_stranger_kvietimas_607
 

 

šį penktadienį, balandžio 25 d., 18 val. maloniai kviečiame Jus dalyvauti tarptautinio Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos kultūros įstaigų projekto „Close Stranger" („Pažink svetimšalį") to paties pavadinimo parodos atidaryme Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro Parodų rūmuose (Didžioji Vandens g. 2).

Parodoje savo darbus, sukurtus reziduojant Klaipėdoje, Gdanske (Lenkija) bei Kaliningrade (Rusija), pristatys 18-a šiuolaikinių menininkų iš trijų

projekte dalyvaujančių šalių.

Bendrasis projekto „Pažink svetimšalį" tikslas yra plėtoti šiuolaikinės kultūros mainus ir skatinti tarpusavio supratimą tarp Gdansko (Lenkija), Kaliningrado (Rusija) ir Klaipėdos (Lietuva) gyventojų. Projekto tikslai apima ir pasienio institucijų tinklo ir profesionalų, dirbančių šiuolaikinio meno ir  kultūros srityje trijuose partnerių miestuose, trišalių mainų palengvinimą ir informacijos apie šiuolaikinį meną, kultūrą ir socialines problemas sklaidą projekto teritorijoje: Rusijoje, Lenkijoje ir Lietuvoje.

Projektas „Pažink svetimšalį" įgyvendinamas pagal 2007-2013 m. Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną  programą. Pagrindinis programos, finansuojamos Europos Sąjungos (ES) lėšomis, tikslas - stiprinti Lietuvos, Lenkijos bei Rusijos bendradarbiavimą plėtojant dvišalius ir trišalius santykius. Bendroji „Pažink svetimšalį" projekto vertė - 873 620,59 euro arba 3 016 437,2 Lt. Programos įnašas į projektą sudaro 768 786,12 euro arba 2 654 464,7 Lt (88%). Partnerių skiriamas finansavimas - 104 834,47 euro arba 361 972,5 Lt (12%).

Daugiau informacijos apie projektą - nuolat atnaujinamoje jo interneto svetainėje www.closestranger.eu.

 

Klaipėdiečius kvies parodos "Close Stranger" edukacinė programa 

Tarptautinis šiuolaikinės kultūros mainų projektas „Pažink svetimšalį" („Close Stranger"), sujungęs Klaipėdos (Lietuva), Gdansko (Lenkija) bei Kaliningrado (Rusija) kultūros įstaigas ir šių šalių menininkus, netrukus Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro (KKKC) Parodų rūmuose (Didžioji Vandens g. 2) pristatys to paties pavadinimo šiuolaikinio meno parodą ir kvies į nemokamus edukacinius užsiėmimus, kurie praturtins meno pažinimo galimybes.

Edukacinių užsiėmimų temas pasufleravo trijų šalių menininkų darbai, kurie bus eksponuojami parodoje: kūriniuose nagrinėjami geografiškai artimų, bet ne itin gerai vienas kitam pažįstamų kraštų savitumai, atskleidžiant šiuos per socialinius, istorinius bei kitokius reiškinius.

18-a parodoje dalyvaujančių menininkų savo kūriniuose vienokia ar kitokia forma pristato įspūdžius, sukauptus reziduojant projekto miestuose. Edukacinių užsiėmimų dalyviai bus kviečiami eiti kūrėjų pasiūlytu keliu, perprasti jų požiūrį į įstabius faktus bei istorijas ir paeksperimentuoti kuriant savarankiškai.

Gegužės 10 d. 12 val. šeimų savaitgalis „Sėjau rūtą, sėjau mėtą...": dailės ir gamtos pažinimo kūrybinės dirbtuvės pagal menininkės Lauros Garbštienės knygą „Kaip pasėti mišką". „Maža knygelė, telpanti į kišenę, kad būtų patogu visad turėti su savimi, apie tai, kaip pasėti mišką, miško sodą arba miestą sodą. Pasidariau sau, nes vis pražiopsodavau, kada kokią sėklą rinkti, kada kaip sėti", - savo kūrinį pristato autorė. 

Gegužės 14 d. 14 val. kūrybinis užsiėmimas senjorams „Kvapų pasaulis": smilkalų dirbtuvės pagal menininko Olego Bliabliaso (Rusija) objektų instaliaciją „Tiltauninkės". 

Gegužės 21 d. 17 val. menotyrininko Petro Šmito paskaita „Konceptualizmas mene". Parodoje „Close Stranger" („Pažink svetimšalį") pristatomi šiuolaikinio meno, kalbančio idėjų bei koncepcijų kalba, kūriniai. Norint juos „perskaityti", reikia pažinti abėcėlę: paskaitos dalyviai sužinos, kas yra konceptualizmas ir nuo ko atsispirti, savarankiškai nagrinėjant šiuolaikinio meno kūrinius.

Užsiėmimai - nemokami.

Registracija į užsiėmimus vykdoma telefonu (8-46)313691 bei el. paštu virginija@kkkc.lt.

Paroda „Close Stranger" („Pažink svetimšalį") Klaipėdoje veiks balandžio 25-gegužės 29 d., Kaliningrade - birželio 6-liepos 7 d., Gdanske - liepos 25-rugpjūčio 24 d. Lietuvai parodoje atstovaus Laura Garbštienė, Remigijus Treigys, Marta Vosyliūtė, Nerijus Jankauskas, Jurga Barilaitė, Laura Zala, Rusijai - Jegoras Lučševas, Grigorijus Selskis, Aleksejus Čebykinas, Olegas Bliabliasas, Jurijus Vasiljevas, Aleksandras Liubinas, Lenkijai - Agata Nowosielska, Angelika Fojtuch, Piotras Wyrzykowskis, Jacekas Niegoda, Julita Wójcik bei Arturas Gogołkiewiczius.

Bendrasis projekto „Pažink svetimšalį" tikslas yra plėtoti šiuolaikinės kultūros mainus ir skatinti tarpusavio supratimą tarp Gdansko (Lenkija), Kaliningrado (Rusija) bei Klaipėdos (Lietuva) gyventojų. Projekto tikslai apima ir pasienio institucijų tinklo ir profesionalų, dirbančių šiuolaikinio meno ir  kultūros srityje trijuose partnerių miestuose, trišalių mainų palengvinimą ir informacijos apie šiuolaikinį meną, kultūrą ir socialines problemas sklaidą projekto teritorijoje.

Projektas „Pažink svetimšalį" įgyvendinamas pagal 2007-2013 m. Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną  programą. Pagrindinis programos, finansuojamos Europos Sąjungos (ES) lėšomis, tikslas - stiprinti Lietuvos, Lenkijos bei Rusijos bendradarbiavimą plėtojant dvišalius ir trišalius santykius. Bendroji „Pažink svetimšalį" projekto vertė - 873 620,59 euro arba 3 016 437,2 Lt. Programos įnašas į projektą sudaro 768 786,12 euro arba 2 654 464,7 Lt (88%). Partnerių skiriamas finansavimas - 104 834,47 euro arba 361 972,5 Lt (12%).

Išsamiau apie projektą - nuolat atnaujinamoje jo interneto svetainėje www.closestranger.eu.

 

kkkc_edukacija_close_stranger_607

 

Moksleivius Kviečia KKKC Parodų rūmų EDUKACINė PROGRAMa

 

Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro (KKKC) Parodų rūmai (Didžioji Vandens g. 2) kviečia uostamiesčio bei viso Klaipėdos krašto mokyklų vadovus bei pedagogus surengti išskirtines meno pažinimo pamokas bei ekskursijas moksleiviams - jų laukia menotyrininko Petro Šmito paskaitos ir šiuolaikinio meno parodos.

Šiuo metu vyksta registracija į šias menotyrininko P. Šmito paskaitas:

Balandžio 23 d. 17 val. „Vyro atvaizdas dailės kūriniuose" (bilieto kaina - 4 Lt).

Gegužės  21 d. 17 val. „Konceptualizmas mene" (nemokamas tarptautinio projekto „Close Stranger" („Pažink svetimšalį") renginys).

Birželio 18 d. 17 val. „Modernizmas dailėje" (bilieto kaina - 4 Lt).

Registracija į paskaitas vykdoma el. paštu virginija@kkkc.lt  bei tel. (8-46)313691.

Balandžio 25-gegužės 29 d. KKKC Parodų rūmuose veiks titulinė Klaipėdos (Lietuva), Gdansko (Lenkija) bei Kaliningrado (Rusija) meno sklaidos įstaigų vykdomo kultūros mainų projekto „Close Stranger" („Pažink svetimšalį") tarptautinė šiuolaikinio meno paroda.

Tai - puiki galimybė pamatyti ir sugretinti kūrėjų iš trijų šalių darbus. Parodoje bus pristatyti projekto metu specialiai šiam renginiui sukurti 18-os menininkų iš Lietuvos, Rusijos bei Lenkijos kūriniai. Juose dalyviai analizuoja įspūdžius, sukauptus reziduojant projekte dalyvaujančiuose miestuose, bei jų paskatintas įžvalgas.

Tuo pat metu veiks ir Lietuvos fotomenininkų sąjungos Klaipėdos skyriaus fotografijos paroda „Tamsioji pasakojimo pusė". Joje pristatomos Kristinos Sereikaitės, Kristinos Gentvainytės, Lauros Valiukevičiūtės, Geistės Kinčinaitytės ir Jurgos Lucos fotografijos. Darbuose dominuoja abstrakti, kiek gotiška, mistiška tamsos estetika. Kuratorius - Darius Vaičekauskas.

KKKC Parodų rūmų darbo laikas - trečiadienį-sekmadienį, 11-19 val.

 

kkkc_paskaitos_mokykloms_maketas_607
 

 

 


kkkc_kristina_gentvainyte.mask_607

KKKC parodų rūmuose - fotoprojektas "Tamsioji pasakojimo pusė"

 

Balandžio 25 d. 18 val.  Klaipėdos komunikacijų centro (KKKC) Parodų rūmuose (Didžioji Vandens g. 2) atidaroma Lietuvos fotomenininkų sąjungos (LFS) Klaipėdos skyriaus rengiamo fotografijų projekto „Tamsioji pasakojimo pusė" paroda.

Šešėliai ir gotikiniai romanai, Edgaras Allanas Poe, juodoji arbata ir romas, audra ir vienatvė, miškas naktį, film noir, Prahos Golemas - projekto pavadinimas akimirksniu dėlioja įvairių asociacijų grandinę, kurią maitina žmogaus domėjimasis tuo, kas nežinoma.

Parodoje bus eksponuojamos Kristinos Sereikaitės, Kristinos Gentvainytės, Lauros Valiukevičiūtės, Geistės Kinčinaitytės ir Jurgos Lucos fotografijos.

Projektas „Tamsioji pasakojimo pusė" kviečia sekti šių penkių fotografių pastangomis prisijaukinti nežinios tamsą. Nuo žmogaus grumtynių su savimi siekiant tyrumo iki anapusinio pasaulio blyksnių - visa tai, kas blaškosi suvokimo periferijoje, įgauna apibrėžtas formas eksponuojamose fotografijose. Dalyvių darbai kalba skirtingomis temomis, bet visus juos vienija tyvuliuojanti tamsa - tiek regima, tiek juntama.

kkkc_jurga_luca.myliu_myliu„Pagrindinė gija, vienijanti projekte dalyvaujančių fotomenininkų darbus - tamsos estetika, - teigė LFS Klaipėdos skyriaus pirmininkas Darius Vaičekauskas. - Fotografijose dominuojančios abstrakčios, iš pažiūros tylios, kiek gotiško ar net mistiško vaizdo konstrukcijos - mąslios tamsių istorijų citatos. Autorių darbuose paslaptimi alsuojantys individualūs pasakojimai, nakties istorijos - sapnų fantasmagorija, trinanti ribas tarp realybės ir fikcijos."

Tai, kad tamsiąją pusę tirianti paroda atidaroma balandį, po triumfuojančios gyvybės šventės - Velykų, tėra sutapimas. Bet jis taip pat tampa pasakojimo dalimi ir sufleruoja, kad ribą, slenkstį tarp Čia ir Ten žmogus sukūrė pats, atsisakęs matyti save kaip integralią visumos dalį bei pripažinti, kad mirtis ir gyvybė - visuomet kartu.

Paroda veiks iki š. m. gegužės 29 d. KKKC Parodų rūmų darbo laikas - trečiadienį-sekmadienį, 11-19 val.

 

KKKC PARODŲ RŪMUOSE - RENGINIAI SENJORAMS

kkkc_smitas_1_607Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro (KKKC) Parodų rūmai (Didžioji Vandens g. 2) tęsia populiarų renginių uostamiesčio senjorams ciklą: brandi publika kviečiama į meno pažinimo paskaitas bei kūrybinius užsiėmimus.

KKKC kultūrinės veiklos vadybininkė Virginija Dmuchauskienė užsiėmimų dalyvius supažindina su tradicinėmis dailės technikomis bei dalijasi žiniomis apie šiuolaikiškas priemones kūrybinei saviraiškai. Tarp praktinių užsiėmimų yra vietos ir žiupsniui teorijos - menotyrininko Petro Šmito paskaitoms.

 

Meno pažinimo renginiai 

Balandžio 23 d. 17 val. menotyrininko P. Šmito paskaita „Vyro atvaizdas dailės kūriniuose" (bilieto kaina - 4 Lt). 

Gegužės 21 d. 17 val. menotyrininko P. Šmito paskaita „Konceptualizmas mene" (nemokamas tarptautinio projekto „Close Stranger" („Pažink svetimšalį") renginys). 

Birželio 18 d. 17 val. menotyrininko P. Šmito paskaita „Modernizmas dailėje" (bilieto kaina - 4 Lt).

 

Kūrybiniai užsiėmimai senjorams

Balandžio 30 d. 14 val. „Siuvinėtas popierius" (bilieto kaina - 3 Lt).

Gegužės 14 d. 14 val. „Kvapų pasaulis": smilkalų dirbtuvės pagal Olego Blyablyaso (Rusija) šiuolaikinio meno kūrinį (nemokamas tarptautinio projekto „Close Stranger" („Pažink svetimšalį") renginys). 

Gegužės 28 d. 14 val. „Pynimas iš laikraščių" (bilieto kaina - 3 Lt).               

Birželio 4 d. 14 val. „Gėlės iš popieriaus" (bilieto kaina - 3 Lt).

Birželio 25 d. 14 val. „Vasariškas paveikslas" (bilieto kaina - 3 Lt). 

Registracija į renginius vykdoma telefonu (8-46)313691 bei el. paštu virginija@kkkc.lt.


KKKC MENO KIEME - KŪRYBINIAI UŽSIĖMIMAI IR BŪSIMOSIOMS MAMOMS

Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro (KKKC) Meno kieme (Bažnyčių g. 4) vykstančius tapybos bei grafikos užsiėmimus netrukus papildys naujas kūrybinių užsiėmimų ciklas, skirtas būsimosioms mamoms: klubas „Gandrų belaukiant" kvies jas susiburti prie arbatos puodelio ir savo rankomis sukurti rankdarbį netrukus į pasaulį ateisiančiam vaikeliui.

 

Gandrų belaukiant - saviraiškos pamokos

KKKC kultūrinės veiklos vadybininkės edukacinių seminarų organizavimui, tekstilės menininkės Rasmos Noreikytės teigimu, nors senąją tradiciją ruošti rankų darbo kraitelį kūdikiui ilgainiui išstumia parduotuvių asortimentas, poreikį savo rankomis sukurti bent nedidelį aprangos akcentą vaikeliui pajunta kone kiekviena būsimoji mama.

„Rankdarbio kūrimas turi šį tą bendra su užsimezgusia gyvybe bei jos puoselėjimu, o patirties suvienyta draugija tampa itin maloni. Todėl pagausėjimo laukiančias klaipėdietes kviečiu dalyvauti užsiėmimuose, net jeigu anksčiau neteko išmėginti savo jėgų mezgant, neriant, veliant veltinį ir atrasti kūrybinės saviraiškos galimybes", - sakė R. Noreikytė.

Pirmasis klubo užsiėmimas „Veltinio bateliai" KKKC Meno kiemo dirbtuvėse vyks balandžio 16 d., trečiadienį, 14 val. Jo metu bus pristatyta nesudėtinga veltinio technika, medžiagų įvairovė ir jos galimybės bei kuriamas pirmasis praktiškas rankdarbis - batukai kūdikiui, pretenduojantys tapti pirmuoju tikru mažylio apavu.

Tekstilininkė-audėja R. Noreikytė baigė D. ir Z. Kalesinskų aukštesniąją liaudies amatų mokyklą, vėliau čia dirbo tradicinės tekstilės dėstytoja. Vilniaus dailės akademijoje įgijo taikomosios tekstilės bakalauro laipsnį, šiuo metu studijuoja magistrantūroje. Yra dalyvavusi daugelyje jungtinių bei autorinių tradicinės ir meninės tekstilės parodų bei projektų.

 

Grafika ir tapyba kiekvienam

KKKC Meno kiemas šį mėnesį tęsia ir anksčiau prasidėjusius edukacinių užsiėmimų ciklus.

Balandžio 18 d., penktadienį, 18-20 val. kūrybiniame užsiėmime „Atvirkščias portretas" Meno kiemo grafikos dirbtuvės kvies susipažinti su viena iš subtiliausių technikų - sausa adata. Kuriant šia technika, ant cinko arba ant plastmasės plokštės specialia grafikos adata įbrėžiamos linijos, kurių atvirkščias vaizdas išryškėja atspaude.

„Šia technika kursime portretus, į įbrėžtas linijas įtrinsime spalvotus ofortinius dažus ir presu atspausime ant popieriaus. Jūsų sukurtas raižinys pasižymės subtiliomis linijomis, štrichų gausa, nenuspėjamais spalvų deriniais", - sakė dirbtuvių vadovė grafikė Toma Šlimaitė.

Balandžio 24 d. 17-20 val. rengiamas kūrybinis tapybos pradžiamokslio užsiėmimas „Natiurmortas", kurį ves dailininkė Irma Leščinskaitė.  Šie užsiėmimai skirti  pradedantiems tapyti. Padedami dailininkės profesionalės, dalyviai įvaldo klasikinės aliejinės tapybos technikas bei modernios spalvinės išraiškos technologijas.

Norintieji dalyvauti kūrybiniuose užsiėmimuose kviečiami registruotis el. paštu rasma@kkkc.lt, mob. tel. (8-645)44321. Užsiėmimo kaina asmeniui - 20 Lt. Organizatoriai suteikia medžiagas bei įrankius.

 

KKKC MENO KIEMO REZIDENTĖ KVIEČIA Į KŪRYBINĮ FOTOGRAFIJOS UŽSIĖMIMĄ

 

kkkc_darbas_theda_schillmoeller_darbas_607Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro (KKKC) menininkų rezidencijos programos dalyvė vokietė Theda Schillmöller Meno kiemo galerijoje (Bažnyčių g. 4) pristato fotoparodą „Autentiška vieta" (The Authentic Place) bei kviečia klaipėdiečius fotografijos mėgėjus dalyvauti kūrybiniame užsiėmime „Abstraktus portretas".

Pernai su kolegomis iš Lietuvos bei Švedijos KKKC Meno kieme vykusioje parodoje "3+3.  Jaunas trijų šalių menas" dalyvavusi ir tuomet Klaipėdoje apsilankiusi Th. Schillmöller panoro darsyk sugrįžti į Baltijos jūros Vakarų pakrantę. Menininkė reziduoja KKKC nuo š. m. kovo 26 iki balandžio 17 d.

Hamburge gyvenanti Th. Schillmöller gimė nedideliame Šiaurės jūros pakrantės mieste Kukshafene, studijavo Greifsvaldo universiteto Kasparo Davido Friedricho institute - vienoje iš nedaugelio Vokietijos aukštųjų mokyklų, integravusių meno istorijos, praktikos bei pedagogikos studijas bei mokslą. Menininkė yra daugelio parodų bei videomeno festivalių dalyvė.

Kūrybai jauną menininkę nemaža dalimi įkvepia tėviškė, kur ir kraštovaizdis, ir žmonės kvėpuoja vienodu ritmu. „Autentiška vieta" - Th. Schillmöller naujausias projektas. Vienerius metus keliaudama Šiaurės ir Baltijos jūros pakrante, menininkė įamžino vietos gyventojus. Jungdama fotografiją, videomeną ir tekstus, ji siekia atskleisti požiūrį į gamtą bei žmones: jų panašumus, skirtumus ir kasdienius rūpesčius.

Pažinti menininkės kūrybinį braižą bei išmėginti savo jėgas eksperimentuojant su fotografija klaipėdiečiai galės Th. Schillmöler rengiamame dviejų dalių kūrybiniame užsiėmime „Abstraktus portretas" (The Abstract Portrait), kuris į Meno kiemo dirbtuves kvies balandžio 11 d., penktadienį, 18 val. ir balandžio 12 d., šeštadienį, 11 val. Dalyviai susipažins su įvairiomis fotografijų apdorojimo technikomis (skaidrių projekcijos, „sumuštinio metodas" bei kt.) bei eksperimentuos jomis kurdami savo abstraktų portretą.

Būtina registracija el. paštu skaiste@kkkc.lt. Užsiėmimo kalba - anglų. Dalyviai turi atsinešti skaitmeninį fotoaparatą ir, jeigu yra išlikę namų archyve, senų skaidrių. Užsiėmimo kaina asmeniui - 20 lt.

Th. Schillmöler paroda „Autentiška vieta" Meno kiemo languose eksponuojama iki balandžio 17 d. 

 

BALANDŽIO EDUKACIJA KKKC PARODŲ RŪMUOSE: VELYKOS IR NE TIK

Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro (KKKC) Parodų rūmai (Didžioji Vandens g. 2) balandžio edukaciniuose užsiėmimuose kviečia ruošti suvenyrus artėjančioms šv. Velykoms, gilintis į meno teoriją bei prasmingai praleisti savaitgalio popietes su vaikais.

Įvairaus amžiaus ir interesų publika kviečiama mokytis įvairių meno technikų bei dalyvauti meno pažinimo renginiuose. KKKC kultūrinės veiklos vadybininkės Virginijos Dmuchauskienės sekmadienio renginius šeimoms darbo dienomis papildo kas mėnesį rengiamų senjorų trečiadienių tradiciją, o paskaitų ciklą tęsiantis menotyrininkas Petras Šmitas kvies panagrinėti vyro vaizdavimo dailės kūriniuose istoriją bei pobūdį.

kkkc_savaitgaliai_seimoms_607Balandžio 5 d. 12 val. šeimų savaitgalis „Piešimas parodoje".                                                 

Balandžio 9 d. 14 val. kūrybinis užsiėmimas senjorams „Karpinys: margutis".  

Balandžio 12 d. 12 val. šeimų savaitgalis „Piešiame margutį".

Balandžio 19 d. 12 val. šeimų savaitgalis „Karpinys: margutis".

Balandžio 23 d. 17 val. menotyrininko Petro Šmito paskaita „Vyro atvaizdas dailės kūriniuose".

Balandžio 26 d. 12 val. šeimų savaitgalis „Piešimas parodoje".

Balandžio 30 d. 14 val. kūrybinis užsiėmimas senjorams „Siuvinėtas popierius".

Edukacinių užsiėmimų kainos: suaugusiesiems - 6 Lt, vaikams - 3 Lt; įėjimas į paskaitą - 4 Lt. Registracija į užsiėmimus vykdoma telefonu (8-46) 313691 bei el. paštu virginija@kkkc.lt.

 

  

"Close Stranger" projekto titulinę parodą lydės edukacinė programa 

Pernai startavęs Klaipėdos (Lietuva), Gdansko (Lenkija) bei Kaliningrado (Rusija) šiuolaikinės kultūros mainų projektas „Pažink svetimšalį" („Close Stranger") įpusėjo ir netrukus trijų miestų meno mėgėjus kvies į to paties pavadinimo tarptautinę šiuolaikinio meno parodą, kuriai jau rengiasi trijų kultūros įstaigų edukacijos specialistės.

Rengiamoje parodoje, kuri Klaipėdoje veiks balandžio 25-gegužės 25 d., Kaliningrade - birželio 6-liepos 7 d., o Gdanske - liepos 25-rugpjūčios 24 d., bus pristatyti projekto metu specialiai šiam renginiui sukurti 18-os menininkų iš Lietuvos, Rusijos bei Lenkijos darbai.

Juose dalyviai analizuoja įspūdžius, sukauptus reziduojant projekte dalyvaujančiuose miestuose, bei jų paskatintas įžvalgas. Lietuvai parodoje atstovaus Laura Garbštienė, Remigijus Treigys, Marta Vosyliūtė, Nerijus Jankauskas, Jurga Barilaitė, Laura Zala, Rusijai - Jegoras Lučševas, Grigorijus Selskis, Aleksejus Čebykinas, Olegas Bliabliasas, Jurijus Vasiljevas, Aleksandras Liubinas, Lenkijai - Agata Nowosielska, Angelika Fojtuch, Piotras Wyrzykowskis, Jacekas Niegoda, Julita Wójcik bei Arturas Gogołkiewiczius.

Kaip ir sufleruoja pavadinimas - „Pažink svetimšalį" („Close Stranger") - kūriniuose bus nagrinėjami geografiškai artimų, bet ne itin gerai vienas kitam pažįstamų kraštų savitumai, atskleidžiant šiuos per socialinius, istorinius bei kitokius reiškinius.

Siekdamos išsamiai pristatyti publikai parodos koncepciją, dalyvius bei jų kūrybą, edukatorės savo ruožtu rengia turiningą programą, kurioje numatomos dienos stovyklos vaikams, kūrybiniai užsiėmimai su parodoje dalyvaujančiais menininkais, įvairių amžiaus grupių lankytojams skirtos ekskurcijos bei susitikimai su kūrėjais bei specializuotos meno pažinimo programos. Atsižvelgiant į lankytojų poreikius, priemonės bus adaptuotos kiekvienai projekte dalyvaujančiai įstaigai. 

Vieningą veiksmų planą Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro (KKKC) kultūrinės veiklos vadybininkė Rasma Noreikytė, Rusijos nacionalinio šiuolaikinio meno centro Baltijos skyriaus Kaliningrade mokslo darbuotoja Zinaida Šeršun bei kuratorė Irina Česnokova ir Gdansko šiuolaikinių menų centru „Łaznia" kuratorės Aleksandra Tatarczuk bei Aleksandra Mrozowska parengė kovo pirmosiomis dienomis KKKC vykusiame darbiniame susitikime. Diskusijas bei naujų edukacijos idėjų paieškas papildė grafikos kūrybinės dirbtuvės KKKC Meno kieme, kurias vedė menininkė Toma Šlimaitė.

Tai - ne paskutinis projekte, vyksiančio iki šių metų gruodžio, dalyvaujančių edukacijos specialistų susitikimas, kurių metu dalijamasi profesine patirtimi bei gerąja praktika.

Bendrasis projekto „Pažink svetimšalį" tikslas yra plėtoti šiuolaikinės kultūros mainus ir skatinti tarpusavio supratimą tarp Gdansko (Lenkija), Kaliningrado (Rusija) ir Klaipėdos (Lietuva) gyventojų. Projekto tikslai apima ir pasienio institucijų tinklo ir profesionalų, dirbančių šiuolaikinio meno ir  kultūros srityje trijuose partnerių miestuose, trišalių mainų palengvinimą ir informacijos apie šiuolaikinį meną, kultūrą ir socialines problemas sklaidą projekto teritorijoje: Rusijoje, Lenkijoje ir Lietuvoje.

Projektas „Pažink svetimšalį" įgyvendinamas pagal 2007-2013 m. Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną  programą. Pagrindinis programos, finansuojamos Europos Sąjungos (ES) lėšomis, tikslas - stiprinti Lietuvos, Lenkijos bei Rusijos bendradarbiavimą plėtojant dvišalius ir trišalius santykius. Bendroji „Pažink svetimšalį" projekto vertė - 873 620,59 euro arba 3 016 437,2 Lt. Programos įnašas į projektą sudaro 768 786,12 euro arba 2 654 464,7 Lt (88%). Partnerių skiriamas finansavimas - 104 834,47 euro arba 361 972,5 Lt (12%).

Daugiau informacijos apie projektą - nuolat atnaujinamoje jo interneto svetainėje www.closestranger.eu.

Daugiau informacijos:
www.kkkc.lt
www.menokiemas.lt
www.closestranger.eu
 

 

 
jce_607

Apie parodas:
http://www.kkkc.lt/lt/main/parodu-rumai-1-1/parodos-projektai/esami/

Daugiau informacijos apie parodas, edukaciją, kitus renginius rasite KKKC internetinėje svetainėje - www.kkkc.lt


 

 


 
Viešoji Ievos Simonaitytės biblioteka
2014 04 22
 

Viešoji Ievos Simonaitytės biblioteka
(Herkaus Manto g. 25)

www.klavb.lt

 

Renginiai I. Simonaitytės bibliotekoje

i.s_nacionalin279_bibliotek371_savait279_607 

14-oji Nacionalinė bibliotekų savaitė

"Biblioteka-vienas pasaulis, daug istorijų"

Balandžio 23-29 d.

Lietuvos bibliotekininkų draugija 2014 metų balandžio 23-29  dienomis skelbia 14-ąją Nacionalinę bibliotekų savaitę „Biblioteka - vienas pasaulis, daug istorijų", nes biblioteka - tai vieta, kur kiekvienas gali kurti savo istoriją, pilną naujų žinių, idėjų, kūrybos ir bendravimo.

Nacionalinė bibliotekų savaitė prasidės  balandžio 23-iąją, UNESCO minimą Pasaulinę knygos ir autorių teisių dieną. 2014-ieji paskelbti literatūros klasiko K. Donelaičio metais. Minėdami juos, balandžio 23 d., 12 valandą į šalies miestų ir miestelių bibliotekas pakviesime skaityti šio rašytojo, lietuvių literatūros pradininko kūrinių. Valanda su K. Donelaičiu - skaitant, klausantis, prisimenant, mėgaujantis jo kūrybos unikaliu skambesiu vėl apjungs mus.

Nacionalinės bibliotekų savaitės metu, balandžio 23-29 dienomis Lietuvos bibliotekose vyks renginiai, kurie glaudžiai siejasi su asmenybės ugdymu, skaitymo įpročių šeimoje formavimu,  kūrybiškumo skatinimu.

Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka šiemet, Nacionalinės bibliotekų savaitei artėjant ir bibliotekų savaitės metu, savo bendruomenei siūlo akcijas, konkursus ir gausybę renginių.

Iki Nacionalinės bibliotekų savaitės atidarymo, balandžio 23 d., biblioteka kviečia savo lankytojus dalyvauti kūrybiniame konkurse „Kaip biblioteka pakeitė tavo gyvenimą".

Nacionalinė bibliotekų savaitė bus atidaryta K. Donelaičio skaitymais Bibliotekos radijo stotyje.  Šiemet skaitymai bibliotekoje atgims naujai - K. Donelaičio eilės bus ne tik skaitomos. Mažieji bibliotekos draugai pristatys žaismingą programą, kuri buvo sukurta specialiai K. Donelaičio 300-osioms gimimo metinėms paminėti.

Net penkias dienas bibliotekoje skambės vaikų juokas! Mažuosius bibliotekos bičiulius biblioteka pakvies į renginių ciklą „Pasaulio pasaka atvyko pas mus". Čia bendrausime su Pepe Ilgakojine, Karlsonu, Aladinu bei broliuku Ivanuška, žiūrėsime animacinius filmukus, susipažinsime su knygų parodomis, piešime pasakų herojus, domėsimės naujausių technologijų galimybėmis.

Visų, išsiilgusių pavasario saulės, lauksime  Bibliotekos lauko skaitykloje. Čia skaitytojai, patogiai įsitaisę sėdmaišiuose, galės paskaityti naujausias bibliotekos knygas, pažaisti stalo žaidimus, dalyvauti akcijose. Norintys iš arčiau susipažinti su bibliotekos istorija, teikiamomis paslaugomis bus kviečiami dalyvauti ekskursijose po biblioteką.

Tradiciškai taikysime 50 proc. nuolaidą bibliotekos skolininkams, veiks dovanojamų knygų lentyna.

Bibliotekų savaitės metu bibliotekų skaitytojus pasitiks ir specialiai Nacionalinei bibliotekų savaitei sukurtos instaliacijos „Vienas pasaulis - daug istorijų" ir „Bibliomatuoklis". Mylimiausius bibliotekos skaitytojus biblioteka žada pradžiuginti dovanomis ir siurprizais, bibliotekoje veikianti kavinė "Pauzė" kvies ragauti bibliotekininkų receptais paruoštus patiekalus.

Daugiau informacijos apie Nacionalinės bibliotekų savaitės renginius Klaipėdos apskrities viešojoje     I. Simonaitytės bibliotekoje rasite specialiai šiai progai sukurtoje svetaineje https://bibliotekusavaite.wordpress.com/.


 


 
Parodos I. Simonaitytės bibliotekoje

Kilnojamoji paroda „Kai Klaipėda Memeliu vadinos: senųjų mokyklų pėdsakais"  

i.s_mokin279s._mokykla_neaiki.Balandžio 24 d. (ketvirtadienį) 17 val.  Klaipėdos apskrities viešosios I. Simonaitytės bibliotekos III aukšto hole vyks parodos "Kai Klaipėda Memeliu vadinos: senųjų mokyklų pėdsakais" atidarymas.

Ši paroda - antroji kilnojamoji paroda iš ciklo „Kai Klaipėda Memeliu vadinos...". Pirmoji ciklo paroda, eksponuota įvairiose viešose Klaipėdos įstaigose, pristatė senosios Klaipėdos vaizdus transporto tema.

Antrojoje parodoje pateikiama Klaipėdos mokyklų istorinė apžvalga. Tai tarsi pasivaikščiojimas senosios Klaipėdos gatvėmis. Dažnai nesusimąstome praeidami šimtąjį kartą pro vieną ar kitą pastatą,  juk daugelis mokyklų pastatų yra išlikę iki šių dienų:  Rosgarteno mokykla (Ligoninės g. 16) , Augustės Viktorijos licėjus (K. Donelaičio 4), Karališkoji Luizės gimnazija (Puodžių g. 1), I. Kanto mokykla (I. Kanto g. 7) bei kitos. 

Dalį neišaiškintų spragų mokyklų istorijoje užpildė AdM draugijos archyvas  (Arbetsgemeinschaft der Memellandkreise e.V.) perduotas Klaipėdos apskrities viešajai                  I. Simonaitytės bibliotekai 2011 m. Šiame archyve gausu dokumentų apie Klaipėdos mokyklas: fotografijos, prisiminimai, rankraščiai, mokyklų ataskaitos, pažymėjimai, metraščiai ir kiti dokumentai.

Paroda apima Klaipėdos mokyklų istoriją iki 1945 m. Antrojo pasaulinio karo metu daugelis mokyklų neveikė, buvo sugriautos arba perkeltos, mokyklose buvo įrengti lazaretai, ligoninės ir t.t. Akivaizdu, jog karo metu  mokyklų istorija nutrūksta...

 

III AUKŠTO HOLE

Tautodailininko Petro Balsio drožinių paroda (iki balandžio 14 d.)
Vidmanto Gorodeckio piešinių paroda "Nostalgija" (iki balandžio 14 d.)

KAVINĖJE "PAUZĖ"

Dailininko Arūno Juozapaičio trijų paveikslų paroda "Randori" (iki balandžio 24 d.)

Organizatorių informacija

 
KLAIPĖDOS ETNOKULTŪROS CENTRAS (EKC)
2014 04 17
 

KLAIPĖDOS ETNOKULTŪROS CENTRAS
(Daržų g. 10)
www.etnocentras.lt

ekc_atvelykio_vent2791_6072014 m. balandžio 27 d., sekmadienį, 14.00 val. Klaipėdos etnokultūros centro kiemuose (Daržų g. 10) vyks spalvinga ir džiugi Atvelykio šventė vaikams ir jaunimui. Ypatingoje Atvelykio programoje netrūks Velykinių pramogų, kurios Jūsų šeimos sekmadienį numargins neįprastomis spalvomis.  

Velykų laikotarpis baigiasi Atvelykio švente, prabėgus savaitei po šv. Velykų. Žemaičiai šią šventę pavadina ir „Velykikėmis" ir „Mažosiomis Velykėlėmis", Vidurio ir Šiaurės Lietuvos gyventojai - Vaikų Velykomis, o dzūkai - Pravadais (slav. - palydėtuvės). Atvelykis - šventė vaikams ir jaunimui, kuomet iš naujo virdavo kiaušinius, juos dažydavo arba išsaugotus Velykų margučius atiduodavo vaikams. Jie kiaušinukus daužaudavo, ridendavo ir rungtyniaudavo kieno margutis stipresnis. Per Velykėles netrūko žaidimų ir didelio velykinio džiaugsmo - supimosi. Per Atvelykį būtina pasisupti, kad būtumėte sveiki, laimingi visus metus, o sūpynių kiemeliuose - tikrai netrūks.

Į Atvelykį atėjusias šeimas, vaikus ir jaunimą Meno kieme pasitiks būrys amatininkų džiuginančių medžio drožiniais. Tautodailininkas, medžio drožėjas Raimundas Puškorius padės pasidirbinti medinius laivelius, kuriuos išplukdysite su didžiausiu Atvelykio noru. Smagiam, pavasariškam vėjui pučiant išsidrošite seniai vaikų mėgstamus vėjo malūnėlius, kokie skirtingi jie gali būti parodys medžio meistrai Egidijus Joneckis ir Sigitas Juknevičius. O jei vėjo nebus, tai jį sukursite su ūžėm. Koks tai senovinis žaislas - šventės metu sužinosite apie jį ir galėsite pasigaminti. Naujus ir skambius skudučio garsus padės atrasti drožėjas Mantvydas Vilys, kuris kvies į instrumentų gamybos kūrybinį veiksmą. Į šventę entuziastingai įsijungs ir ikimokyklinio ugdymo įstaigos „Vaikystės sodas" pedagogės, kurios demonstruos kaip įtraukti šeimos mažuosius į žaidimus su mediniais žaislais. Šventės organizatoriai ragina iš naujo atrasti medžio dirbinius, žaislus ir naudoti juos šeimos pramogose ir ne tik.

Visais laikais per Atvelykį svarbiausi buvo ir išliko - margučiai, jų ridenimas, žaidimai su jais simbolizuoja žemės pabudimą po žiemos meto, judėjimą pirmyn. Šventės metu galėsite ir nusimarginti kiaušinius, ir dalyvauti ridenimo varžytuvėse. „Mįslių kampe" visų gudručių lauks Klaipėdos pagrindinės „Vitės" mokyklos teatro būrelio moksleiviai, kurių užduotys bus  smagus iššūkis kiekvienam apsilankiusiam šiame šventės kampe. Greitakojai išbandys jėgas vaikščiodami su kojūkais, o patys akyliausi ir ausyliausi išbandys visas Atvelykio veiklas bei smagius judriuosius žaidimus.

Džiugią ir pavasarišką nuotaiką kurs Klaipėdos miesto savivaldybės etnokultūros centro kolektyvai: „Kuršiukai", „Alkiukai", „Vorusnėlė", o taip pat svečiai iš Klaipėdos Sendvario pagrindinės mokyklos vaikų folkloro ansamblis „Pupos", „Slengių mokyklos-daugiafunkcio centro vaikų kolektyvas". Tradicines slavų pavasario dainas dainuos  Klaipėdos Pajūrio pagrindinės mokyklos vaikų folkloro kolektyvas „Vėčiora". Visus kviesime ne tik dainuoti, bet ir šokti, jungtis į ratelius.

Maloniai kviečiame į margą tradicinę Atvelykio šventę!

 

 

ekc_20140424._surinkt371_dain371_programa1_6072014 m. balandžio 24 d. 18.00 val. Klaipėdos etnokultūros centre (Daržų g. 10) Kauno folkloro ansamblis „Gilė" (vad. A. Sinkevičius, D. Juška) pristatys tautosakininko Antano Juškos surinktų dainų programą „Lietuviškos dainos". Po koncerto, tradicinių šokių entuziastus ir norinčius išmokti šokti, kviečiame į jaunimo šokių VOŽINĮ.

Kauno folkloro ansamblis „Gilė" šiemet švenčiantis 20-ąjį jubiliejų ir surengęs daugiau nei 500 koncertų ir vakaronių, paruošęs ne vieną programą, bei išleidęs 3 kompaktines plokšteles, paskutiniąją kompaktinę plokštelę  „Lietuviškos dainos",  pristatys ir klaipėdiečiams. Šio ansamblio nariai yra ir aktyvūs žygeiviai, pabuvoję daugelyje Lietuvos vietų, ir bendraminčių klubas, kuriuos vienija žygiai, meilė gamtai, noras patirti naujus iššūkius. Folkloro ir žygeivių klubas turi net 70 narių, kurie skirtingai įsijungia ir aktyviai dalyvauja veiklose.

 Kompaktiniame diske „Lietuviškos dainos" išgirsite naujai suskambančias XIX a. antroje pusėje Antano Juškos užrašytas dainas. Tautosakininkas surinko beveik šešis tūkstančius dainų (daugiausia Veliuonos apylinkėse, XIX a. antroje pusėje) jo brolis Jonas Juška Kazanėje jas išleido penkiuose storuose tomuose. „Dainų tekstuose - Lietuvos kaimo buitis, būtis, karai, palydos anapilin, šventės ir kasdienybė. Tai tarsi inkliuzai gintare, pasiekę šiandieną. Kiek neįprasta kai kurių dainų melodika."- sako vadovai. Kartu su „Gilės" ansamblio balsais plokštelėje skamba kanklės, lumdzeliai, smuikai, dūdmaišis, manikarka, basetlė, mandolina, dzinguliai, būgnas, lūpinė armonikėlė, gitara.

Jūsų klausymui  - dvidešimt dvi šešiatūkstantosios Antano Juškos lobio dalys.

Tai dar vienas projekto „ETNOREIDAS", dalinai finansuojamo Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos, renginys.

Įėjimas laisvas


GAVĖNIOS POPIETĘ GIEDOSIME ŽEMAIČIŲ KALVARIJOS KALNUS

2014 m. Balandžio 5 d., šeštadienį, 15.00 val. Klaipėdos etnokultūros centre (Daržų g. 10) vyks tradicinių giedojimų popietė "Giedame Žemaičių Kalvarijos kalnus". Kviečiame drauge pagiedoti su Kelmės r. Pakražančio kultūros centro suaugusiųjų etnografiniu ansambliu "Žalpiai" (vad. Danutė Anankaitė). Žemaičių Kalvarijos kalnus pristatys kunigas Saulius Stumbra.

Renginys nemokamas

 

"Tautodailininkės Angelės Steponavičienės karpiniai"

ekc_tautodailinink279s_a._steponavi269ien279s_karpini371_parod_6072014 m. kovo 28 d. 16.00 val. Klaipėdos etnokultūros centre (Daržų g. 10) atidaroma šiaulietės tautodailininkės Angelės Steponavičienės karpinių paroda. Autorė kviečia pasitinkant šv. Velykas dailinti bei puošti  savo namus tradiciniais karpiniais. Juk pavasaris žadina kiekvieno žmogaus kūrybiškumą, kuris gali atsiskleisti ir per liaudies meną. Visus klaipėdiečius kviečiame į šį atidarymą atvykti ne tuščiomis, o atsinešti žirklutes, nes po jo vyks  autorės kūrybinis užsiėmimas. Tikimės, kad popieriaus karpymas taps Jūsų nauju atradimu, o gal ir pomėgiu.

 Angelė Steponavičienė pelnytai vadinama liaudies meno puoselėtoja - sertifikuotų tautinio paveldo produktų tradicine amatininke, senojo karpymo amato meistre. Taip pat tautodailininkei artima ir liaudies daina - ji aktyviai dalyvauja folkloro ansamblių veikloje, dainuoja ir su Šiaulių folkloro ansambliu „Auda", ir su tautodailininkų ansambliu „Margulis", ansambliuose skamba ir keletas Angelės tėvelių dainuotų dainų. Meistrė aktyviai dalyvauja įvairiose parodose, 2013 m. respublikinėje konkursinėje liaudies meno parodoje „Aukso vainikas" Šiaulių apskrities vaizduojamosios dailės srityje laimėjo I vietą, o šiemet jos darbai atrinkti į respublikinę Liaudies meno parodą.  A. Steponavičienės karpiniai žavi motyvų gausa - juose  išvysime parskrendančius gandrus, bundančią gamtą, jos simbolius, ornamentus, o taip pat - ir išsaugotus vaikystės prisiminimus, su tėveliu lankytą malūną, gegužinių atgarsius... Tačiau bene ryškiausia tautodailininkės kūrybos dalis yra taikomojo pobūdžio karpiniai: tradicinės popierinės užuolaidėlės, lentynų papuošalai, servetėlės. Jais Angelė Steponavičienė susidomėjo vos prieš keletą metų, tačiau būtent už šiuos karpinius tautodailininkei suteiktas tautinio paveldo sertifikatas.

Kviečiame ateiti ir šį pavasarį atrasti save karpiniuose!

 

ekc_velyku_belaukiant_607
 

 

Balandžio 4, 11 d. 17.00 val.
„POPIERIAUS KARPINIŲ PRADŽIAMOKSLIS" (šeimoms)

Kovo 28 d. 16.00 val.
TAUTODAILININKĖS ANGELĖS STEPONAVIČIENĖS KARPINIŲ PARODOS ATIDARYMAS
Po atidarymo  - autorės kūrybinis užsiėmimas
(paroda veiks iki balandžio 27 d.)

Balandžio 2 - 11 d.
„VELYKŲ TRADICIJOS"
Edukaciniai užsiėmimai 1-8 klasių moksleivių grupėms (ne mažiau 15 žmonių)

Balandžio 4 d. 13.00 val.
„PAVASARIS KARPINIŲ RAŠTUOSE"
Karpinių technikos mokymas pedagogams
(veda tautodailininkė Sigita Dacienė)
Dalyviams bus išduodami Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro pažymėjimai

Balandžio 27 d. 14.00 val.
ATVELYKIO ŠVENTĖ

REGISTRACIJA IR INFORMACIJA TEL. 846 310022   


 

Balandžio 5 d. 15.00 val. Tradiciniai giedojimai „Žemaičių Kalvarijos kalnai"
Dalyvaus Pakražančio kultūros centro suaugusiųjų etnografinis ansamblis „Žalpiai" (vad. Danutė Anankaitė)
Renginį ves kunigas Saulius Stumbra

 

Projekto „Tradicija šeimai" užsiėmimai:

Kovo 24, 31 d. 11.00 val. „Lopšinės ir žaidinimai"
Nemokami užsiėmimai besilaukiančioms ir kūdikius auginančioms šeimoms
Registracija ir informacija tel. 846 312113

 

 

 
Tradicinių šokių vakaras jaunimui VOŽINIS

 

 

Klaipėdos etnokultūros centro organizuojami renginiai 
Jaunimui skirtas projektas "ETNOREIDAS":

Kiekvieną ketvirtadienį 18:00 val. Etnokultūros centre (Daržų g. 10) vyksta tradicinių šokių vakarai - "VOŽINIAI"


ekc_vozinis_607

Užsakomieji edukaciniai renginiai "Linelis rengia, avelė dengia" moksleivių grupėms. Jaunieji klaipėdiečiai kviečiami susipažinti su tradicinės tekstilės įvairove,  įrankiais, tradicinių rankdarbių naudojimu senovėje ir šiandien  bei kt.

Grupes (ne mažiau 15 žmonių) kviečiame registruotis tel. 8 46 410108  


Konsultacijos
Kiekvieną trečiadienį 10.00 - 12.00 val. Konsultacijos kalendorinių švenčių klausimais. (etnologė Valerija Jankūnaitė). Registracija tel. 8 46 310022
Kiekvieną ketvirtadienį 15.00 - 16.30 val. Konsultacijos tautinio kostiumo klausimais (dailininkė Elena Matulionienė).  Registracija  tel. 8 46 410108

Klaipėdos etnokultūros centro informacija
Tel. 8 46 310022

 
Muzikinis klubas ROXY
2014 04 17
 

MUZIKINIS KLUBAS "ROXY"
(Priestočio g. 9)

roxy_1891084_689874361051218_1340963395_n_607
 

 
roxy_2014_04_19_607
 
roxy_2014.04.18_fokstrot_607 

roxy_20140425_10170794_699697823402205 
 
Organizatorių informacija

 
KULTŪROS CENTRAS ŽVEJŲ RŪMAI (Balandis)
2014 04 17
 

KULTŪROS CENTRAS "ŽVEJŲ RŪMAI"
(Taikos pr. 70)
www.zvejurumai.lt

 

 

BALANDIS  2014

  


2014 04 30  18:00 val.  Didžioji salė

„Joni Art"

Cirko spektaklis visai šeimai

„Linksmoji Einšteno laboratorija"

Režisierė Sigita Pikturnaitė

Bilietai: 24-44 Lt, Tiketa

 

 

Teatras turi teisę keisti repertuarą Išsamesnė informacija

 

www.klaipedosmuzikinis.lt
Tel.: + 370 46 397 404 / 412 / 413
Bilietus platina BILIETAI.LT
TEATRO KASA DIRBA kasdien, išskyrus pirmadienį, nuo 11.00 val. iki 14.00 val. ir nuo 15.30 val. iki 18.30 val., sekmadienį - nuo 12.00 val. iki 17.00 val.
Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras, Danės g. 19, LT-92111 Klaipėda

 
si:said galerija
2014 04 15
 

GALERIJA "si:said"
(Galinio pylimo g. 28)    


ss_valdassimutis1Galerija "si:said" (Galinio Pylimo g. 28, Klaipėda) balandžio 17 d. (ketvirtadienį) 18.00 val. kviečia į grafiko, tapytojo Valdo Simučio tapybos parodos "Portretas" atidarymą.

Parodoje „Portretas" eksponuojami tapybos darbai, sukurti pastaraisiais metais. V. Simučio darbai itin išsiskiria savitu stiliumi: sodrūs, įdomūs, intriguojantys, nesumeluoto primityvizmo, tačiau skiriasi nuo tautodailininkų kūrybos. Schematiško piešinio kompozicijoje vyrauja žmogus, jo aplinka, vidinis pasaulis. Įamžintas veikėjas užsiima skirtingomis veiklomis: vaikštinėja pakrante, dūmoja prie alaus bokalo, eina į karą, augina paukščius ir daržoves, grybauja, kerta medžius, brazdina gitara, atlieka cheminius eksperimentus, keliauja, stebi laivus ir pan. Tai lyg maži pasakojimai iš vyrų kasdienybės. Darbai atlikti aliejine technika, minimaliomis priemonėmis, ne viską iki galo išsakant, paliekant žiūrovui erdvės pamąstymams.

Valdas Simutis (g. 1965 m.) Telšių taikomosios dailės technikumo bei Vilniaus dailės akademijos Grafikos katedros absolventas. Parodose dalyvauja nuo 1994 m. Gyvena ir dirba Plungėje.

Paroda veiks iki gegužės 25 d.

 
RENGINIAI MAŽOSIOS LIETUVOS ISTORIJOS MUZIEJUJE
2014 04 09
 

mlim_b.servienes_darbas_607MAŽOSIOS LIETUVOS ISTORIJOS MUZIEJUS
(Didžioji Vandens g. 2)

Muziejuje - Birutės Servienės karpinių paroda

Balandžio 1 d. Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje (Didžioji Vandens g. 2, Klaipėda) buvo atidaryta rusniškės popieriaus karpinių meistrės, trijų knygų iliustratorės, papročių puoselėtojos Birutės Servienės karpinių paroda. Karpyti dar vaikystėje pradėjusios autorės kūryboje vyrauja pamario krašto gamtos, prūsiškų ženklų, stilizuotų religinių švenčių motyvai. Ryškiausias darbas - „Protėvių krikštai", publikuotas Lietuvos karpinių kataloge.


Karpiniai - bene trapiausia paprotinio liaudies meno šaka. Laikui sunaikinus originalius senuosius lietuvininkų karpinius apie juos sužinome tik iš istorinių šaltinių bei Klaipėdos krašto gyventojų pasakojimų. Renginio metu parodos autorė pristatė savo darbus bei pakvietė visus norinčius kartu kurti velykines puošmenas ir atvirukus.

Paroda muziejuje bus eksponuojama iki gegužės 3 d.

Kontaktinis asmuo - muziejaus Etnografijos skyriaus vedėja dr. Aušra Kavaliauskienė, tel. 410528  

 

 

Šv. Velykų proga muziejuje eksponuojama A. Kašubienės darbų paroda „Kryžiaus kelio stotys" 

 

mlim_a.kasubienes_darbas_607Balandžio 9-26 dienomis Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje (Didžioji Vandens g. 2, Klaipėda) eksponuojama lietuvių kilmės garsios menininkės Aleksandros Kašubienės darbų paroda „Kryžiaus kelio stotys" (iš Klaipėdos šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno kolekcijos). Joje pristatoma 14 originalia technika atliktų kūrinių, simbolizuojančių Jėzaus Kristaus kančios kelią. Artėjant gražiausiai pavasario šventei - šv. Velykoms, balandžio 15 d. 17 val. muziejuje svečiuosis Klaipėdos šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno vyresnysis brolis kunigas Benediktas Jurčys ir pasidalins apmąstymais apie Kryžiaus kelio kilmę, prasmę ir simbolius.

 

Plačiau apie parodos autorę:

Aleksandra Fledžinskaitė-Kašubienė gimė 1923 m. grafų Zubovų giminės dvare Ginkūnuose (netoli Šiaulių). Baigusi gimnaziją, 1941-1944 m. studijavo keramiką ir skulptūrą Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės institute bei Vilniaus dailės akademijoje. Pokario metais atsidūrusi Amerikoje, dailininkė kurį laiką dirbo skulptūros ir keramikos srityse, tačiau greit ėmėsi monumentalių darbų. Ji sukūrė sieninių mozaikų Niujorko Hiltono viešbučiui, Kalifornijos bankui San Franciske, Buffalo metro stočiai Niujorke, didžiulę Old Post Office aikštės mozaiką Vašingtone ir kt. Nedaug kas žino, kad vienas jos puikiųjų kūrinių - rūgštimi graviruotas granito fasadas - teroristų sunaikintas 2001 m. rugsėjo 11-ąją kartu su Pasaulio prekybos centru. Nuo 1969 m. menininkė susidomėjo nauja taikomosios dailės šaka, pradėjo kurti erdvines buveines iš neįprastų medžiagų, jas tempdama ir standindama. Už išskirtinius, visiškai naujos kūrybos šakos darbus Keramikos muziejui Niagara Falls, Tarptautinei baldų parodai Paryžiuje bei kitus interjerus A. Kašubienė pelnė pripažinimą JAV ir kelis reikšmingus apdovanojimus („Artist in residence" stipendijas ir kt.), buvo surengtos jos darbų parodos Niujorke, San Franciske ir kituose miestuose.Muziejaus informacija

 
Muzikinis klubas KAŠTONAS
2014 04 09
 
 
MEAT LOVERS PUB
2014 04 09
 
 
Atviros erdvės jaunimo centras
2014 04 09
 

ATVIROS ERDVĖS jaunimo centras
(I. Simonaitytės g. 24)

 
aejc_renginiai_balandis_3_607
 
 
Edukacinis kelias po Rusnės salą - Potvynio apsupty
2014 04 04
 
pot_607
 
Nacionalinė bibliotekų savaitė Klaipėdoje
2014 04 02
 

Nacionalinė bibliotekų savaitė
2014 m. balandžio 23 - 29 d.

Biblioteka - vienas pasaulis, daug istorijų...

Lietuvos bibliotekininkų draugija 2014 metų balandžio 23-29  dienomis skelbia 14-ąją Nacionalinę bibliotekų savaitę „Biblioteka - vienas pasaulis, daug istorijų", nes biblioteka - tai vieta, kur kiekvienas gali kurti savo istoriją, pilną naujų žinių, idėjų, kūrybos ir bendravimo.

Nacionalinė bibliotekų savaitė prasidės  balandžio 23-iąją, UNESCO minimą Pasaulinę knygos ir autorių teisių dieną.

Nacionalinės bibliotekų savaitės metu, balandžio 23-29 dienomis, Klaipėdos apskrities viešojoje I. Simonaitytės bibliotekoje vyks renginiai, kurie glaudžiai siejasi su asmenybės ugdymu, skaitymo įpročių šeimoje formavimu,  kūrybiškumo skatinimu.

Artėjant šiai savaitei I. Simonaitytės biblioteka skelbia konkursą „Kaip biblioteka pakeitė tavo gyvenimą".

Ar biblioteka gali pakeisti žmogaus gyvenimą? O gal kuris nors apsilankymas bibliotekoje jau tapo jūsų atradimu? Kokia patirtis jus apsvaigino ir nepaleidžia iki šiol?

Galbūt tai bus pasakojimas apie bibliotekoje atrastas kūrybines erdves, kurios įkvėpė naujoms idėjoms. Gal apie įgytas žinias, kurios suteikė laisvės naudotis šiuolaikinėmis technologijomis? O gal - apie perskaitytą knygą, kurios įspūdis nepaleidžia dar ir šiandien?

Konkurso trukmė - istorijų lauksime iki Nacionalinės bibliotekų savaitės paskelbimo dienos - balandžio 23 d. Istorijas siųskite el. paštu airida@klavb.lt.

Taisyklinga lietuvių kalba parašytos įdomiausios istorijos bus publikuojamos svetainėje  www.bibliotekusavaite.wordpress.com. Konkurso pabaigoje komisija išrinks 3 nugalėtojus, kuriems atiteks prizai.

Taip pat balandžio 24, 25, 28 ir 29 dienomis 10 val. ir 17 val. skelbiamos atvirų durų dienos bibliotekoje. Kviečiame dalyvauti ekskursijoje ir susipažinti  su daugiau nei šešiasdešimt metų gyvuojančia  I. Simonaitytės biblioteka, jos istorija, erdvėmis ir paslaugomis. Išankstinė registracija pasirinktu laiku: el. paštu kornelija@klavb.lt. Ekskursijos nemokamos.

 

bibliotekusavaite_baneris_607
 

 

Organizatorių informacija

 
Edukacinis kelias po Rusnės salą - Potvynio apsupty
2014 03 27
 

Edukacinis kelias po Rusnės salą "Potvynio apsupty"

 

Nemuno deltos regioninis parkas etnografinio palikimo požiūriu yra unikalus, jame slypi savitu grožiu  gamtos, kultūros paveldo ir viena už kitą įdomesnės vietovės. Šis kraštas persipynęs istoriniu, etniniu ir etnografiniu palikimu.  Parko teritorija apima įvairialypę Mažosios Lietuvos, kuri atspindi įvairių krašto sričių tradicines gyvensenos ypatybes, dalį: pradedant pirmuoju kryžiuočių statytu Ventės rago švyturiu, kurį jau nuplovė Kuršių marių vanduo, buvusiais pelkininkų kaimais, Europos pelkėtyros lopšyje Aukštumalos aukštapelkėje, tebegyvenančiais gyventojais buvusioje Bismarko gyvenvietėje, kurie kiekvienais metais užpilami potvynio vandenimis ir nepakartojama lietuviškąja Venecija - Minijos kaimu.

Todėl kviečiame pažinti Pamario krašto kultūrinį paveldą keliaujant Nemuno deltos etnologinio  - kultūrinio paveldo keliu "Potvynio apsupty".

Atvykę į Rusnės salą pirmiausia susižinosite, kaip užauginama žuvis: Rusnės salos žuvivaisos įmonės specialistai parodys, kaip auginami eršketai ir kt. Toliau vyksite pas Simą Knapkį, tautinio paveldo puoselėtoją, kuris papasakos ir pademonstruos, kaip gaminami tradiciniai pamario krašto laivai - kurėnai. Susipažinę su pamario laivais,  atvyksite pas žolininkus Valentiną ir  Valdą Baužas, kurie ne tik papasakos, kaip žolelėmis išsigydyti įvairiausias ligas, bet ir pasiūlys išgerti žolininkės paruoštos arbatos, o pageidaujantys galės jos ir nusipirkti. Pastiprinę sveikatą vyksite susipažinti su Mažosios Lietuvos kulinarinio paveldo patiekalu - rūkytu karšiu, išgirsti kaip jis ruošiamas, paragauti, ar net įsigyti. Šiek tiek užkandę vyksite pas nendrių pjovėją  Alfonsą Edmundą Demerecką, kuris išsamiai supažindins su nendrių pjovimo, apdirbimo ir panaudojimo galimybėmis. Sužinoję, kaip galima panaudoti vandens plotuose augančias nendres vyksite į Pakalnės kaimą, Rusnės saloje, kur paragausite tradicinės Pamario krašto žuvienės.

 

  Į PROGRAMOS KAINĄ ĮSKAIČIUOTA:

1. Nemuno deltos regioninio parko lankytojo bilietas
2. Edukacinė programa
3. Degustacijos
4. Kelionės vadovo paslaugos

 

Išankstinė registracija: a.jakstaite@nemunodelta.lt arba telefonu: 8 441 75050; 8 647 26719
Kaina 50 Lt. žmogui.
Taikomos nuolaidos grupėms: mokinių, neįgaliųjų 20 % nuolaida.
Programos trukmė: 6 val.
Jums pageidaujant maršrutą galima keisti ir koreguoti.
Rekomenduojamos grupės nuo 10 žmonių.

 

Nemuno deltos regioninio parko direkcija pasilieka teisę keisti sąlygas   

 
Atspėk emocija mano sukurtame kvape
2014 03 27
 

Aklumas - ne kliūtis būti kūrybinga visuomenės dalimi

2014 m. kovo 28 d. - balandžio 11 d. Klaipėdos miesto rotušės II a. fojė (Danės g. 17, Klaipėda) bus atidaryta kvapų paroda „Atspėk emociją mano sukurtame kvape". Kvapus sukūrė neregių jaunimas socialinio projekto „Kvapų pasaulis neregiams" metu. Parodos dalyviai galės panirti į paslaptingą kvapų pasaulį ir pabandyti atspėti, kokią emociją jiems sukelia kiekvienas kvapas. Ekspozicija pritaikyta ir neregiams.

Paroda „Atspėk emociją mano sukurtame kvape" - tai jaunimo, turinčio regos negalią, kūrybos paroda, kuri yra baigiamoji projekto „Kvapų pasaulis neregiams" dalis.

„Nematantis žmogus yra priverstas orientuotis pasaulyje naudodamas kitas jusles - klausą, lytėjimą, uoslę. Norint atpažinti kvapus, reikia lavinti tokius įgūdžius, o tam reikia specifinių žinių. Neregiai tokios galimybės Lietuvoje neturėjo. Šiame socialiniame projekte jaunimas su regos negalia, mecenato AB „LOTOS Geonafta" dėka, dalyvavo jiems pritaikytuose mokymuose ir kūrybinio proceso metu „Kvapų namų" specialistų pagalba sukūrė savo pirmuosius kvapus, kurie ir pristatomi šioje parodoje", - sako projekto organizatorė ir parodos rengėja, VšĮ „Verslas ar menas" direktorė, Eglė Jokužytė.

Pirmasis projekto „Kvapų pasaulis neregiams" etapas, kai vaikai su regos negalia turėjo galimybę pažinti kvapus, buvo rengiamas vasaros stovykloje „Pažinimo stebuklas", kurią jau ketvirtus metus iš eilės organizuoja parodos partneris Klaipėdos senamiesčio ROTARY klubas. Paroda - tai įžanginis renginys į šią stovyklą, kuri šiemet vyks birželio 2-6 d. Giruliuose. Tokie projektai parodo, kad kūrybinės dirbtuvės, pritaikytos neregių ir silpnaregių lavinimui, yra naudingos ir prasmingos. Jos dalyvaujantiems suteikia galimybę praturtinti savo žinias bei socialinius įgūdžius. „Stovykla „Pažinimo džiaugsmas" skirta ne tik neregiams ir silpnaregiams vaikams. Jos programoje be įvairių kūrybinių dirbtuvių - piešimo, muzikinių, teatro, kulinarinių - organizuojamos  pamokos tėvams, auginantiems regos negalią turinčius vaikus. Susitikimai su įvairiais specialistais bei žinomais regėjimo negalią turinčiais žmonėmis tokius vaikus ir jų tėvelius skatina neužsidaryti savyje, o siekti svajonių ir realizuoti save", - sako Klaipėdos senamiesčio ROTARY klubo prezidentas Kristupas Šliogeris.

Parodos „Atspėk emociją mano sukurtame kvape" tikslas - ugdyti visuomenės požiūrį į žmones su negalia ir parodyti, kad neregiai taip pat gali būti kūrybingi. „Neregiai nenori, kad į juos žiūrėtų su gailesčiu, jie nori būti tokie, kaip ir visi, mūsų visuomenės dalis. Jie nori piešti, kurti kvapus, dainuoti, dalyvauti renginiuose. Nuoširdus bendravimas, dėmesys ir savęs prisidėjimas yra daug didesnė žmogui dovana nei gailestis ar užuojauta. Mes turime priimti kitus tokius, kokie jie yra. Ši paroda yra Klaipėdoje, nes norima padėkoti tiems, kurie palaiko tokias iniciatyvas ir pasakyti ačiū tiems, kurie dar palaikys", - sako E. Jokužytė.

Parodos  ekspozicijoje rasite 12 kvepiančių kompozicijų, kuriomis aklieji ir silpnaregiai bandė išreikšti savo išgyventas emocijas. Kviečiame pasimėgauti originaliais aromatais ir pabandyti atspėti, kokias emocijas išgyveno juos kūrę jaunieji autoriai. Ar jūsų spėjimas teisingas, galėsite pasitikrinti, perskaitę kvapo aprašymą spausdintu ir Brailio raštu.

 

netui_apie_paroda_netui_607

 

Daugiau informacijos:
VšĮ „Verslas ar Menas"
Steigėja/ direktorė Eglė Jokužytė
Telefonas 8 698 11443

 
Naktinis klubas Red Room
2014 03 25
 

Naktinis klubas RED ROOM
(Minijos g. 2)

r.r_1782409_451671021629637_1191168001_o_607

 
FRIEDRICHO PASAŽAS
2014 03 19
 
 
XVIII Thomo Manno festivalyje - Europa prieš šimtmetį
2014 03 17
 

XVIII Thomo Manno festivalyje - Europa prieš šimtmetį

 

zodzio_programa_publika_607Š. m. liepos 12-19 d. Nidoje vyksiantis XVIII tarptautinis Thomo Manno festivalis, pavadintas „Šimtmečio vasara", pradės naująjį penkerių metų teminį ciklą „Modernybės palikimas. 100 metų po didžiojo karo". Pirmasis ciklo renginys primins Pirmojo pasaulinio karo pradžios istorinį kontekstą bei to laikmečio kultūros palikimą.

Šiuo metu rengiama įvairialypė festivalio programa, kurioje tradiciškai išskiriami muzikos, žodžio, dailės ir kino renginiai. Rašytojo Th. Manno kultūros centro bei memorialinio muziejaus Nidoje, Neringos savivaldybės, Goethe s instituto, Prancūzų instituto Lietuvoje, Lenkijos instituto ir Vilniaus dailės akademijos (VDA) Nidos meno kolonijos organizuojamas tradicinis festivalis nagrinės reikšmingiausius kultūros procesus bei gaivins laiko dvasią, savitai nuspalvinusią to meto menininkų gyvenimą bei kūrybą.

Būtent šioms temoms skirta 2012 metais pasirodžiusi vokiečių autoriaus Floriano Illieso knyga „1913: šimtmečio vasara" („1913: Der Sommer des Jahrhunderts"), kuri, anot Th. Manno kultūros centro direktorės Linos Motuzienės, pasufleravo šių metų festivalio pavadinimą.

 

Festivalio belaukiant - kūrybinis procesas

Šiuo metu Kristinos Sprindžiūnaitės į lietuvių kalbą verčiamas leidinys nagrinėja Pirmojo pasaulinio karo išvakarių Europos politinius bei kultūros įvykius. Jo lietuviškąją versiją tikimasi pristatyti artėjančiame festivalyje.

Puikius Vokietijos kritikų bei skaitytojų atsiliepimus pelniusioje knygoje nemažai dėmesio skirta iškilioms laikmečio asmenybėms bei jų tarpusavio santykiams. Psichoanalizės tėvas Sigmundas Freudas ir jo mokinys Carlas Gustavas Jungas, rašytojas Franzas Kafka bei jo mylimoji Felice Bauer, rašytojas Thomas Mannas ir jo brolis Heinrichas - tik keletas iš autoriaus aprašytų porų bei tandemų.

Ruošdamiesi literatūros kūrinio įkvėptam artėjančiam festivaliui, jungtinę literatų rezidencijų programą sumanė Goethe s institutas, Prancūzų institutas Lietuvoje ir VDA Nidos meno kolonija. Užduotis dalyviams - kūrybiškai panagrinėti, kad būtų galėję įvykti, jei plunksnos broliai Th. Mannas ir Jeanas-Paulis Sartre as būtų susitikę Nidos kopose. Kitaip tariant, kas sieja arba galėtų sieti šiuodu rašytojus, jų aplankytą Nidą bei Europos istoriją?

Balandžio 1-gegužės 16 d. literatūriniu modeliavimu VDA Nidos meno kolonijoje užsiims atrinkta programos dalyvių trijulė: lietuvė rašytoja Paulina Eglė Pukytė, prancūzė Corinne Roche ir vokietis Nilsas Mohlis. Visi trys rezidencijos metu sukurti tekstai bus išleisti atskiru leidiniu. Šis bus pristatytas Th. Manno festivalio metu bei platinamas Lietuvoje, Prancūzijoje ir Vokietijoje.

  

Istoriniai ženklai ir aktualusis menas

Viena iš planuojamų festivalio muzikos programos temų - Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kūryba bei jos analizė. Muzikos programa primins ir kitus nagrinėjamo laikotarpio kompozitorius, neaplenkdama menininkų, kurių gyvenimo ir kūrybos kelią nutraukė Pirmasis pasaulinis karas.

Dailės programoje, be kita ko, laukiama Rytų Prūsijos dailės mylėtojų draugijos „Nidden" ir menotyrininkės Kristinos Jokubavičienės indėlio - parodos, sudarytos iš Klaipėdoje kaupiamo Rytprūsių meno fondo.

Virginijos ir Kazimiero Mizgirių menininkų namų galerijoje festivalio metu bus atidaryta juvelyrikos paroda „Vasarotojai", kuriose savo kūrinius pristatys du kūrėjų tandemai: Adolfas Šaulys ir Mari Relo-Šaulys (Estija), pelnę ne vieną prestižinę premiją už netikėtus dizaino sprendimus, bei Junas Konishis ir Kaori Taniguchi (Japonija), eksperimentuojantys tokiomis juvelyrikai nebūdingomis medžiagomis kaip betonas ir plastikas.

Kino naktys, šiemet vyksiančios Nidos kultūros ir turizmo informacijos centre „Agila", kvies žiūrėti Vokietijos, Lietuvos bei Lenkijos kino kūrėjų darbus. Vienas iš vokiškos programos filmų - drama „Vilko vaikai" („Wolfskinder"), sulaukusi didelio šiųmečių Vokiško kino dienų žiūrovų dėmesio. Pristatyti filmo atvyks juostos režisierius Rickas Ostermannas.

Festivalio renginiai vyks rašytojo Th. Manno memorialiniame muziejuje, Nidos evangelikų liuteronų bažnyčioje, Neringos istorijos muziejuje, V. ir K. Mizgirių menininkų namuose, VDA Nidos meno kolonijoje bei Nidos kultūros ir turizmo informacijos centre „Agila".

Visi Th. Manno festivalio renginiai vyksta lietuvių ir vokiečių kalbomis. Informacija apie festivalį skelbiama interneto svetainėje www.mann.lt.

 

Daugiau informacijos:
Mob. tel. (8-684)73329
El. p. lina.motuziene@gmail.com, projektai@mann.lt
Mob. tel. (8-684)01285
El. p. festivalis@mann.lt www.mann.lt

 
...
2014 03 17
 

Jurij Shatunov koncertas Klaipėdoje
"Ja veriu.. Novoje i Lutseje"

Šių metų gegužės 9-tą dieną Klaipėdos Švyturio Arenoje įvyks legendinio Jurijaus Šatunovo koncertas. Vieninteliame koncerte Klaipėdoje Jurij Satunov atliks garsiausius milijoną širdžių užkariavusius kūrinius , tapusius atlikėjo vizitine kortele : „Sedaja noch " , „Belyje rozy" , „Detsvo" , „Rozovij vecher" bei dainas iš naujausio albumo „Ja veriu" kuris pasirodėi po šešių metų pertraukos ,ilgai lauktas ,brandintas , kurio dainos jau tapo mega Hitais "Romashki" , "Tet-a Tet" , "A leto cveta".

Gegužės 9 diena, 19:00

Vieta: Klaipėdos Švyturio arena

 

bilietams įsigyti :

http://www.bilietai.lt/lt/event/20306

shazamovas_baigtas_607 

 
Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka
2014 03 12
 
 
MUZIKINIS BARAS - ROKO STOTIS
2014 02 28
 
 
SCALA DREAM laipiojimo uolomis varžybos naujokams
2014 02 20
 
scala_dream_varzybos_607
 
KLAIPĖDOS LĖLIŲ TEATRO REPERTUARAS
2013 10 15
 
 
VAKARAI SU SENĄJA KLAIPĖDA
2013 09 03
 
 
 
 
 
www.klaipedainfo.lt
© Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centras. Visos teisės saugomos.
e-sprendimas: www.knotdesign.com